ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 51 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
31 2561 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวส.2 ชย.
32 2561 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน ปวส.2 อิเล็กทรอนิก
33 2561 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวส.2 ปกติ,ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 2560 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.3 ชย.
35 2560 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.3 ชฟ.
36 2560 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชย
37 2560 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชฟ
38 2560 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา บช.
39 2562 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน ปวช.1 ชอ.
40 2560 ช่างกลโรงงาน แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชก.
41 2562 -เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน ปวช.1 ทวิศึกษา สารสนเทศ
42 2561 -เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา สารสนเทศ
43 2560 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.3 บช
44 2561 การบัญชี แผนการเรียน ปวส.2 บช. ปกติ.ม.6
45 2565 ตารางเรียนห้องเรียนอาชีพ 1/2565
46 2565 ตารางเรียนระยะสั้น รุ่นที่ 131/1
47 2565 ตารางเรียน ปวช. และ ปวส ภาคเรียนที่ 1/2565
48 2565 แผนการเรียน 1/2565
49 2564 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
50 2565 ตารางเรียนระยะสั้น 131/2
51 2565 ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 51 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th