ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2563 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 481,365.00 341,000.00 140,365.00
2 2563 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 5,376,000.00 4,780,520.00 595,480.00
3 2563 งบบุคลากร ค่าจ้างประจำ 1,598,670.00 1,598,670.00 0.00
4 2563 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน 3,855,024.00 2,908,064.00 946,960.00
5 2563 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าวัสดุ 3,859,702.00 2,854,454.50 1,005,247.50
6 2563 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 496,874.03 1,003,125.97
7 2563 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 1,013,400.00 594,952.00 418,448.00
8 2563 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าใช้สอย 2,314,974.00 1,682,243.00 632,731.00
9 2563 งบบุคลากร งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 61,200.00 42,300.00 18,900.00
10 2563 งบบุคลากร พนักงานราชการ 1,572,770.00 1,293,470.00 279,300.00
11 2563 งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง 2,389,800.00 2,389,800.00 0.00
12 2563 งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 3,240,300.00 3,240,300.00 0.00
13 2563 งบบุคลากร เงินเดือน 33,436,860.00 33,436,860.00 0.00
14 2563 งบอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 2,494,350.00 2,439,950.00 54,400.00
15 2563 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 176,400.00 176,400.00 0.00
16 2563 งบอื่น ๆ โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 225,000.00 225,000.00 0.00
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 26,668,457.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,323,748.53 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,344,708.47 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-60 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.1-61 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-61 (งปม.62)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62 (เพิ่มเติม)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 16 ต.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนภุมภาพันธ์ 2563
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th