ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2565 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 90,820.00 31,600.00 59,220.00
2 2565 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 12,577,890.00 12,510,379.00 67,511.00
3 2565 งบบุคลากร ค่าจ้างประจำ 2,494,920.00 2,494,920.00 0.00
4 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน 7,465,025.34 7,264,461.34 200,564.00
5 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าวัสดุ 7,772,966.59 8,368,632.30 -595,665.71
6 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค 3,804,800.00 2,668,441.86 1,136,358.14
7 2565 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ 191,200.00 144,476.15 46,723.85
8 2565 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 394,726.00 206,080.00 188,646.00
9 2565 งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าประกันสังคม) 25,510.00 18,000.00 7,510.00
10 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าใช้สอย 3,621,708.07 3,528,262.15 93,445.92
11 2565 งบบุคลากร พนักงานราชการ 3,240,920.00 3,106,110.00 134,810.00
12 2565 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย 6,592,400.00 339,025.54 6,253,374.46
13 2565 งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง 3,621,800.00 3,621,800.00 0.00
14 2565 งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 2,934,400.00 2,934,400.00 0.00
15 2565 งบบุคลากร เงินเดือน 52,469,434.00 52,469,434.00 0.00
16 2565 งบอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 4,140,350.00 3,788,064.45 352,285.55
17 2565 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 499,800.00 352,800.00 147,000.00
18 2565 งบอื่น ๆ โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 589,000.00 521,000.00 68,000.00
19 2565 งบอื่น ๆ โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 91,000.00 41,000.00 50,000.00
20 2565 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 3,030,000.00 2,880,909.70 149,090.30
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 27,126,056.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 16,328,050.90 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,798,005.10 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-60 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.1-61 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-61 (งปม.62)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62 (เพิ่มเติม)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 16 ต.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ต.ค.2563 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 3 ธ.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 19 พค.2564 : ชื่อเอกสาร เล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงปม.2564-2569
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ตค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธ.ค.2564 : ชื่อเอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th