ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2566 งบบุคลากร ค่าจ้างประจำ 3,538,800.00 3,538,800.00 0.00
2 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,209,400.00 2,198,168.07 11,231.93
3 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค 4,675,774.00 3,659,473.54 1,016,300.46
4 2566 งบบุคลากร พนักงานราชการ 4,511,050.00 4,294,130.00 216,920.00
5 2566 งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง 5,178,780.64 5,178,780.64 0.00
6 2566 งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 4,774,767.74 4,774,767.74 0.00
7 2566 งบบุคลากร เงินเดือน 71,416,526.57 71,416,526.57 0.00
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2566 เป็นจำนวนเงิน 19,913,252.57 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2566 เป็นจำนวนเงิน 17,915,037.20 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,998,215.37 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-60 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.1-61 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-61 (งปม.62)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62 (เพิ่มเติม)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 16 ต.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ต.ค.2563 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 3 ธ.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 19 พค.2564 : ชื่อเอกสาร เล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงปม.2564-2569
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ตค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธ.ค.2564 : ชื่อเอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 31 ต.ค. 2565 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 พ.ย. 2565 : ชื่อเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th