ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2565 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 109,250.00 109,250.00 0.00
2 2565 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 13,645,560.00 13,645,560.00 0.00
3 2565 งบบุคลากร ค่าจ้างประจำ 2,889,120.00 2,889,120.00 0.00
4 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน 7,511,564.96 7,511,564.96 0.00
5 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าวัสดุ 8,662,929.81 9,829,309.27 -1,166,379.46
6 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าสาธารณูปโภค 4,108,974.00 3,084,386.98 1,024,587.02
7 2565 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ 230,000.00 227,400.00 2,600.00
8 2565 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 403,650.00 219,190.00 184,460.00
9 2565 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 711,900.00 490,500.00 221,400.00
10 2565 งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ค่าประกันสังคม) 38,230.00 25,800.00 12,430.00
11 2565 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าใช้สอย 4,185,105.23 4,177,590.15 7,515.08
12 2565 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น 2,100,000.00 1,900,000.00 200,000.00
13 2565 งบบุคลากร พนักงานราชการ 3,597,660.00 3,576,010.00 21,650.00
14 2565 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย 6,594,000.00 5,282,851.08 1,311,148.92
15 2565 งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง 4,372,380.64 4,372,380.64 0.00
16 2565 งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 3,702,367.74 3,702,367.74 0.00
17 2565 งบบุคลากร เงินเดือน 59,521,344.00 59,521,344.00 0.00
18 2565 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 500,000.00 500,000.00 0.00
19 2565 งบอื่น ๆ โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1,013,000.00 990,550.00 22,450.00
20 2565 งบอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 4,463,950.00 4,463,906.83 43.17
21 2565 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 470,400.00 470,400.00 0.00
22 2565 งบอื่น ๆ โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 606,000.00 584,616.00 21,384.00
23 2565 งบอื่น ๆ โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 91,000.00 91,000.00 0.00
24 2565 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 215,000.00 215,000.00 0.00
25 2565 งบอุดหนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 89,000.00 89,000.00 0.00
26 2565 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 3,720,000.00 3,719,999.70 0.30
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 41,508,792.38 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 39,916,601.76 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,592,190.62 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-60 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.1-61 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-61 (งปม.62)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62 (เพิ่มเติม)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 16 ต.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 20 ม.ค.2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่งบเทียบยอดเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ม 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 12 มี.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร เผยแพร่รายละเอียดประกอบบัญชี เดือนมกราคม 2563
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ต.ค.2563 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 3 ธ.ค. 2563 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 19 พค.2564 : ชื่อเอกสาร เล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงปม.2564-2569
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 27 ตค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธ.ค.2564 : ชื่อเอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 ธค.2564 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 31 ต.ค. 2565 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2 พ.ย. 2565 : ชื่อเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th