ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2562 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 396,625.00 273,150.00 123,475.00
2 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์ 2,479,000.00 2,469,000.00 10,000.00
3 2562 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 4,780,520.00 3,992,070.00 788,450.00
4 2562 งบบุคลากร ค่าจ้างประจำ 1,176,940.00 1,176,940.00 0.00
5 2562 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน 2,402,024.00 1,706,424.00 695,600.00
6 2562 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 12,555,900.00 4,912,500.00 7,643,400.00
7 2562 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าวัสดุ 2,925,902.00 2,001,779.00 924,123.00
8 2562 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 835,000.00 591,772.00 243,228.00
9 2562 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 192,050.00 82,110.00 109,940.00
10 2562 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 90,300.00 89,600.00 700.00
11 2562 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 254,700.00 182,700.00 72,000.00
12 2562 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าใช้สอย 1,814,974.00 1,314,974.00 500,000.00
13 2562 งบบุคลากร งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 48,000.00 27,000.00 21,000.00
14 2562 งบบุคลากร พนักงานราชการ 1,207,840.00 805,080.00 402,760.00
15 2562 งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง 1,699,600.00 1,699,600.00 0.00
16 2562 งบบุคลากร เงินวิทยฐานะ 2,158,100.00 2,158,100.00 0.00
17 2562 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 10,000.00 10,000.00 0.00
18 2562 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000.00 45,000.00 0.00
19 2562 งบบุคลากร เงินเดือน 22,618,520.00 22,618,520.00 0.00
20 2562 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 38,500.00 38,500.00 0.00
21 2562 งบอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 1,648,200.00 1,648,200.00 0.00
22 2562 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 117,600.00 0.00
23 2562 งบอื่น ๆ โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00
24 2562 งบอื่น ๆ โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 0.00
25 2562 งบอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธ์ุ R 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00
26 2562 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ 230,000.00 230,000.00 0.00
27 2562 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ (ปวช.) 1,040,000.00 1,040,000.00 0.00
28 2562 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ (ปวส.) 1,000,000.00 999,940.00 60.00
29 2562 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 200,000.00 200,000.00 0.00
30 2562 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 550,000.00 549,985.00 15.00
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 60,797,200.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 53,143,116.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 7,654,084.00 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปี 2560 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-60 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.1-61 (งปม.61)
 • ปี 2561 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 8 กค. 2562 : ชื่อเอกสาร สรุปเงินค่าวัสดุฝึก (สผ.1) ภ.2-61 (งปม.62)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 ส.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการตามแผนฯ ปี 62 (เพิ่มเติม)
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 16 ต.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร แบบฟอร์มโครงการ ปี 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 19 พ.ย. 2562 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th