ข้อมูลรวมผลงานครู

ผลงานครู

ผลงานครู ทั้งหมด รวม 73 ผลงาน
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน วันที่ Link เว็บไซต์
1 อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ที่เซียร์รังสิต 23 ม.ค. 2561
2 นายจีระเดช สิงคลีประภา สื่อ 16 พ.ค.2560
3 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โครงการอบรมบุคลากรป้องกันอัครีภัย และระงับเหตุไฟไหม้ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 16 มี.ค.2550
4 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝึกอาชีพศิลปประดิษฐ์ โครงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 26-28 มี.ค.2550
5 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ (หัวหน้าหน่วยเบิก ธุรการหน่วยเบิก และบุคลากรหน่วยจ่าย) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 12 พ.ค.2550
6 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ การฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 ก.ค. 2550
7 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การจัดนิทรรศการทางวิชาการ/การแนะนำอาชีพและฝึกอ 108 อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 21 พ.ย.2550
8 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 26 ธ.ค.2561
9 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม InDesign ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2552 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 20 มี.ค.2552
10 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมโครงการ คุณธรรมนำความรู้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 22 ก.ย.2552
11 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 26 เม.ย.2553
12 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 29 ก.ย.2553
13 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 30 มี.ค.2554
14 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพของชุมชน จังหวัดอุดรธานี ด้านศิลปประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2554 26 มิ.ย.2554
15 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการโครงการการส่งเสริมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 14 ก.พ.2555
16 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาองค์ความรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท 8 มี.ค.2555
17 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท 9 มี.ค.2555
18 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ แม่ดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2555 10 ส.ค.2555
19 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 29 พ.ย.2555
20 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 6 มี.ค.2556
21 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning) โปรแกรม Adobe Capivate 6.0 ระหว่างวันที 7-8 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 8 มี.ค.2556
22 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 12 มี.ค.2556
23 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมการจัดทำเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภยในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 13 มี.ค.2556
24 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ RMS 2012 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 9 เม.ย.2556
25 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ แม่ดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 7 ส.ค.2556
26 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการฝึกอาชีพ คู่มือการฝึกอาชีพและสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาระบบทิวภาคี ปีการศึกษา 2556 13 ก.ย.2556
27 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 1 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 เม.ย.2557
28 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ แม่แสนดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2557 7 ส.ค.2557
29 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 8 มี.ค2556
30 นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์ ประชุมการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 ส.ค.2557

จำนวนผลงาน ทั้งสิ้น 73 แห่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th