ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ ทั้งหมด รวม 14 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา รายละเอียด
1 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง งบประมาณ 1 2560 385,000.00 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง ขนาด 123 x 456 m
2 กกกก งบประมาณ 1 2562 385,000.00 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง ขนาด 123 x 456 m
3 ขาตั้งรถยนต์ งบประมาณ 1 2562 385,000.00 เครื่องตัดโลหะด้วยแก๊สชนิดตัดแบบด้วยแสง ขนาด 123 x 456 m
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จำนวนครุภัณฑ์ ทั้งสิ้น 14 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th