ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 1 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารอำนวยการ (หลังเก่า) 2 ชั้น ส่วนกลาง 1 2521 2,000,000.00

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 1 หน่วย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 11 ก.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลอาคาร และ ห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ทั้งหมด ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 11 ก.ค. 2562 : ชื่อเอกสาร ข้อมูล อาคาร และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด
  • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
    137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
    042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th