ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 329 คน

นักศึกษา ปวส.

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 107 คน

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษา ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
 
  
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล สาขาวิชา สาขางาน เบอร์โทร
1 6132010015 กฤษณา สิงห์คะบูลย์ การบัญชี การบัญชี N/A
2 6132010021 กุลปรียา ตันติวัชโรทัย การบัญชี การบัญชี N/A
3 6131050001 คณิศร ผาบจันดา อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 82438xxxx
4 6132010020 จินตนา ทับเสนา การบัญชี การบัญชี N/A
5 6132010013 จีรานุช แลพล การบัญชี การบัญชี N/A
6 6131050002 ชาญชัย สาสอน อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 90367xxxx
7 6131050010 ทศพล ฝ้ายสีงาม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 86238xxxx
8 6131050012 ธรรมรักษ์ พรหมทะสาร อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม N/A
9 6132040002 ธันยาวรรณ ทัพภูธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
10 6132040003 ธีรเมธ ปุ้มสระเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
11 6131050003 ธเนศ มิ่งขวัญ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม N/A
12 6232010001 นางสาวกนกนุช ลาภจุติ การบัญชี การบัญชี N/A
13 6022010001 นางสาวกนกพร ทนูสี การบัญชี การบัญชี N/A
14 62202040001 นางสาวกนกพิชญ์ เพชรอาวุธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
15 6022010002 นางสาวกนกวรรณ แยงคำ การบัญชี การบัญชี N/A
16 62201050001 นางสาวกมลลักษณ์ วรรณชนะ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 61040xxxx
17 6122010039 นางสาวกรรณิกา สมโครต การบัญชี การบัญชี 62391xxxx
18 62202010001 นางสาวกรวรรณ ชาญสุข การบัญชี การบัญชี 98623xxxx
19 62202040008 นางสาวกัญญาภัค พัฒนะแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 83269xxxx
20 62202010002 นางสาวกัญญารัตน์ จาระเสน การบัญชี การบัญชี 96873xxxx
21 6122010001 นางสาวกัญญารัตน์ กันยวิมล การบัญชี การบัญชี N/A
22 6232010015 นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์ชาญ การบัญชี การบัญชี N/A
23 6232010002 นางสาวกันยา ศรีจันทร์สา การบัญชี การบัญชี N/A
24 6232010003 นางสาวกัลยาณี ชัยมงค์ การบัญชี การบัญชี N/A
25 62201050004 นางสาวกัลย์สุดา พรมเลา อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 80752xxxx
26 6232010004 นางสาวกุลดา มีชั้นช่วง การบัญชี การบัญชี N/A
27 6232040002 นางสาวขนิษฐา ลีเพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
28 62202010003 นางสาวจณิสตา มาตรา การบัญชี การบัญชี 88916xxxx
29 6022010041 นางสาวจันจิรา น้อยสิงห์ทอง การบัญชี การบัญชี N/A
30 6122010044 นางสาวจันทมณี คนแรง การบัญชี การบัญชี N/A
31 6232040003 นางสาวจิดาภา ทุ่งเชียงเทียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
32 62201050006 นางสาวจินดาพร วงษ์ภูธร อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 61165xxxx
33 6232040004 นางสาวจินตนา กฤษคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
34 6122040012 นางสาวจินตภา กันหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
35 62201050002 นางสาวจิรายุ โคตรจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 81053xxxx
36 6232010005 นางสาวจุฑามาศ ชาติวงศ์ การบัญชี การบัญชี N/A
37 6022010042 นางสาวชมพู่ สิงห์มอ การบัญชี การบัญชี N/A
38 62201050003 นางสาวชาริสา แก้วศรีทอง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 93454xxxx
39 6022010008 นางสาวณหทัย น้อยป้อ การบัญชี การบัญชี N/A
40 62201050005 นางสาวณัฐชา บุญคำ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 87431xxxx
41 6022010043 นางสาวณัฐชา วงศ์ประพันธ์ การบัญชี การบัญชี N/A
42 62202040015 นางสาวณัฐธยาน์ เลิศปฐมวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
43 62202040002 นางสาวณัฐธิดา พลอยดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
44 62202010005 นางสาวณัฐนันท์ มณีกุล การบัญชี การบัญชี N/A
45 6022010009 นางสาวณัฐมล ศรีอินเขียว การบัญชี การบัญชี N/A
46 6022010010 นางสาวณัฐริกา น้อยป้อ การบัญชี การบัญชี N/A
47 6122040023 นางสาวณิชพล วงษ์คำจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
48 62201050007 นางสาวณิชา บุญมาเสน อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 63182xxxx
49 62202010006 นางสาวธัญชนก ชินนะพา การบัญชี การบัญชี 61074xxxx
50 6232010007 นางสาวธัญชนก เทพสาร การบัญชี การบัญชี N/A
51 6232040006 นางสาวธัญภร บึงไสย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 89840xxxx
52 6231040016 นางสาวธารารัตน์ รัตนชัย ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 61278xxxx
53 6022010049 นางสาวธิติมา ลาลด การบัญชี การบัญชี 98115xxxx
54 6231040017 นางสาวนริศรา โสบุญมา ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 91870xxxx
55 6232040007 นางสาวนริศรา พาพวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81872xxxx
56 62202040018 นางสาวนฤมล ชัยสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 98198xxxx
57 6122040032 นางสาวนันทิดา สุภะดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
58 62202010007 นางสาวน้ำฝน หารเชิงชัย การบัญชี การบัญชี 93514xxxx
59 6122010018 นางสาวนิตยา พินิจการ การบัญชี การบัญชี 63621xxxx
60 6022010011 นางสาวนิตยา วงษ์คำจันทร์ การบัญชี การบัญชี N/A
61 6122040031 นางสาวนิภาพร เหลาเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 93513xxxx
62 62202010008 นางสาวปฐมพร พิมพ์หล่อ การบัญชี การบัญชี 82904xxxx
63 6232010016 นางสาวปนัดดา เทพสาร การบัญชี การบัญชี N/A
64 6122040001 นางสาวปภัสสร โสตธิสุนทร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
65 6122040002 นางสาวประภัสสร โลหะเวช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
66 6022010013 นางสาวปราณี ศิลชัย การบัญชี การบัญชี N/A
67 62202010009 นางสาวปวริศา กำมะณี การบัญชี การบัญชี 93906xxxx
68 6022010014 นางสาวปวีณ์ธิดา พฤฒิสาร การบัญชี การบัญชี N/A
69 62201050020 นางสาวปัณฑิตา จัน อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 95442xxxx
70 6122040026 นางสาวปาริชาติ ชุ่มชื่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
71 6022010601 นางสาวปิติภรณ์ วารุณ การบัญชี การบัญชี N/A
72 6122040029 นางสาวปิยราช กันดูลย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
73 6122040004 นางสาวปิยวัฒน์ สังฆพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4234xxxx
74 62202040014 นางสาวปิยะดา ชายศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
75 62202010010 นางสาวปิยะมาศ มนตรีปฐม การบัญชี การบัญชี 97017xxxx
76 6122040013 นางสาวพรชิตา แจ่มจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
77 6232010008 นางสาวพรพรรณ จันแดง การบัญชี การบัญชี N/A
78 6022010018 นางสาวพรวดี ไชยเลิศ การบัญชี การบัญชี N/A
79 62201050010 นางสาวพิริญาภรณ์ สุนทรวัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 80401xxxx
80 6122040006 นางสาวภัคพล ย่อมดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84893xxxx
81 62202040016 นางสาวภัทรวดี ดีบุบผา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
82 6022010019 นางสาวภัทราภรณ์ ทารุมภุก การบัญชี การบัญชี N/A
83 62201050008 นางสาวภัสสร แก้วสงคราม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ N/A
84 62202010012 นางสาวมณฑิกานต์ สาวงษ์ การบัญชี การบัญชี 64471xxxx
85 6232010009 นางสาวมณฑิตา บุดดีพุด การบัญชี การบัญชี N/A
86 62201050011 นางสาวมลธิกา กำลังมี อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 62427xxxx
87 62202040013 นางสาวมัลลิกา แสงอาวุธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
88 6022010046 นางสาวระพีพร บัวบาน การบัญชี การบัญชี 93337xxxx
89 6122040017 นางสาวระพีพัฒน์ บัวงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ N/A
90 6232010010 นางสาวระวิวรรณ ศรีจันทร์ การบัญชี การบัญชี N/A
91 6022010020 นางสาวรัตติกาล สุทธิประภา การบัญชี การบัญชี N/A
92 62202010013 นางสาวราตรี พรามมณี การบัญชี การบัญชี 986242xxxx
93 6022010602 นางสาวฤทัยชนก สีทะราช การบัญชี การบัญชี N/A
94 6122040024 นางสาวลลิตา หนูทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62380xxxx
95 6122010022 นางสาวลักคณา จันทร์แดง การบัญชี การบัญชี N/A
96 6232010011 นางสาวลักษิกา วาระมุณี การบัญชี การบัญชี N/A
97 62202010014 นางสาวลักษ์ติกา แข็งแรงดี การบัญชี การบัญชี N/A
98 6122010009 นางสาวลัดดา จันทร์แดง การบัญชี การบัญชี N/A
99 6022010022 นางสาววงศ์ษา แก้วมณี การบัญชี การบัญชี N/A
100 62201040006 นางสาววงษ์สิริ นครไธสงค์ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 80175xxxx

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 329 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 18 ก.ค.2562 : ชื่อเอกสาร ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2562
  • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
    137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
    042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th