ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 56 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2565 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2/2565 (เรียนซ้ำ)
2 2565 ตารางเรียนระยะสั้น รุ่นที่ 132/1
3 2565 ตารางเรียนระยะสั้น รุ่นที่ 132/1
4 2565 ตารางเรียนห้องเรียนอาชีพ 2/2565
5 2565 ตารางเรียนระยะสั้น รุ่นที่ 132/2
6 2565 ตารางสอน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
7 2565 ตารางเรียนระยะสั้น 131/2
8 2564 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
9 2565 แผนการเรียน 1/2565
10 2565 ตารางเรียน ปวช. และ ปวส ภาคเรียนที่ 1/2565
11 2565 ตารางเรียนระยะสั้น รุ่นที่ 131/1
12 2565 ตารางเรียนห้องเรียนอาชีพ 1/2565
13 2561 การบัญชี แผนการเรียน ปวส.2 บช. ปกติ.ม.6
14 2560 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.3 บช
15 2561 -เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา สารสนเทศ
16 2562 -เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการเรียน ปวช.1 ทวิศึกษา สารสนเทศ
17 2560 ช่างกลโรงงาน แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชก.
18 2562 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน ปวช.1 ชอ.
19 2560 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา บช.
20 2560 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชฟ
21 2560 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.3 ทวิศึกษา ชย
22 2560 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.3 ชฟ.
23 2560 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.3 ชย.
24 2561 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวส.2 ปกติ,ม.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25 2561 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน ปวส.2 อิเล็กทรอนิก
26 2561 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวส.2 ชย.
27 2561 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา บช.
28 2561 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา ชฟ.
29 2561 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 2561 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา ชฟ

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 56 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th