ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 96 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
1 การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามาถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาโปรแกรมสำนักงานชั้นสูง นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน

1 2561
2 เอกสารรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ น้ำมันไล่ยุง ( Anti mosquitoes oil)

2 2561
3 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับ ปวช.3 (ท.7) แผนกวิชาไอที ในการไม่ส่งการบ้าน/ งาน นางพัชรี บุญมี

1 2561
4 ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3

2 2561
5 เอกสารรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียว น้ำขิง สำเร็จรูป นางสุจิรัฏ นิกร

1 2561
6 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

2 2561
7 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา กระโปรงสมัยนิยม บทที่ 2 เรื่องการวัดตัว นางวารุณี สมศรีโย

1 2561
8 เอกสารรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ พานขมาประยุกต์

2 2561
9 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องกฎของเคอร์ชอฟฟ์ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียน ปวช.1 (ทวิศึกษา) สาขางานไฟฟ้ากำลัง นายณรงค์ จันทรา

1 2561
10 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวงจร R-L-C ต่ออนุกรมในวิชาไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียน ปวช.1 (ทวิศึกษา) สาขางานไฟฟ้ากำลัง

2 2561
11 การเพิ่มผลการเรียนของนักเรียน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน นางเกษร ครองยุทธ

1 2561
12 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/ การบ้านของนักเรียน ปวช.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

2 2561
13 ศึกษาความพึงพอใจอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย นายหรรษา เสริฐผล

1 2561
14 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายวิกิต เกิดแสง

1 2561
15 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

2 2561
16 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การวัดตัว วิชาเสื้อเบื้องต้น นางวราภรณ์ ประทุมโฉม

1 2561
17 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างแบบแขนเสื้อเบื้องต้น วิชา เสื้อเบื้องต้น รหัสวิชา 1401-1302 หลักสูตรระยะสั้น

2 2561
18 เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ชย.2 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

1 2561
19 การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วช.อุดร ภาคเรียนที่ 2/2561

2 2561
20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดที่เรียนโดยใช้หนังสือ ร้องเล่นให้เป็นวง 1 นายสมนึก

1 2561
21 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาร้องเล่นให้เป็นเพลง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2 2561
22 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา การขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นางสุวารี ติยารัชกุล

1 2561
23 การศึกษาพฤติกรรมการการเรียนรายวิชา การขายเบื้องต้น 2

2 2561
24 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานกระเป๋าหนังสตรี นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ

1 2561
25 ผลงานวิจัย งานกระเป๋าธนบัตรมีลาย

2 2561
26 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องเครื่องมือ นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

1 2561
27 ผลงาน เจตคิติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

2 2561
28 เอกสารรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ แปรงขัดเบาแรง นายกฤษฎา เสนาเจริญ

1 2561
29 งานวิจัย เรื่อง แม่แรงผ่อนแรง ในรายวิชาโครงการ

2 2561
30 เอกสารรูปเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์ แม่แรงผ่อนแรง

3 2561
31 รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002 นายสันทนา สงครินทร์

1 2561
32 การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา2105-2107

2 2561
33 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฎิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าตำแหน่งท่าตั้ง วิชางานเชื่อและโลหะแผ่น โดยใช้วิธีควบคุมทุกขั้นตอน นายบุญสนอง สีมืด

1 2561
34 การพัฒนานักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต

1 2561
35 การพัฒนานักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

2 2561
36 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม น.ส.อภิญญา บัวคำโคตร

1 2561
37 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Kahoot เรื่อง Greeting and Introjuctions

2 2561
38 การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาการใช้โปรแกรมตารางงานของนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1/2561 นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง

1 2561
39 การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาการใช้โปรแกรมตารางงานของนักเรียน ปวช.2 ภาคเรียนที่ 2/2561

2 2561
40 การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา นางอรุณพร ชาญสุข

1 2561
41 การมีวินัย และความรับผิดชอบ นางวิมล แถมเงิน

1 2561
42 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2

2 2561
43 การพัฒนาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนออนไลน์หน่วนที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น หลักสูตร ปวช.ฯ นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

1 2561
44 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการสอน Online ด้วย Google Classroom หน่วยที่ 5 อุปกรณ์เครือข่าย

2 2561
45 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร ปวช.

2561
46 การต่อชิ้นงานงานเชื่อมไฟฟ้า วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น นายพิสิฐ โฮ่ลิ่ม

1 2561
47 ตำแหน่งงานเชื่อมไฟฟ้า วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2 2561
48 การพัฒนาประสิทธิภาพของสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น ) นางวารี ฤทธิโยธี

1 2561
49 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับการ)

2 2561
50 การพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 2105-2118 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นายเทพบัณฑิต สิงคีบับพา

1 2561

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 96 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ : ชื่อเอกสาร เกียรติบัตร
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 15 มิ.ย.2563 : ชื่อเอกสาร รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 15 มิ.ย.63 : ชื่อเอกสาร รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 15 มิ.ย.63 : ชื่อเอกสาร บันทึกรายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 15 มิ.ย.63 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 15 มิ.ย.63 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 15 : ชื่อเอกสาร รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th