ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ akadechp@gmail.com


สมาชิกของเรา

image1

นางภัทรภรณ์ อิงสุรารักษ์

ongkamo_99@hotmail.com

image1

นายสันทนา สงครินทร์

sunthana@gmail.com

image1

เทพบัณฑิต สิงคีบับพา

tepbahndit@gmail.com

image1

นายจีระเดช สิงคลีประภา

jrdupt@gmail.com

image1

นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร

apinyabua2016@gmail.com

image1

นางวราภรณ์ ประทุมโฉม

waraporn

image1

นายกฤษฎา เสนาเจริญ

Krisada1966@yahoo.co.th

image1

นายอภิรักษ์ ทองดี

aphirak

image1

นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์

pimporn40@gmail.com

image1

ดวงเดือน ทารินทร์

tharin8848@gmail.com

image1

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์

wichit_8040@hotmail.com

image1

นายนัฐอนันต์ นิกร

image1

วิมล แถมเงิน

ismom60@hotmail.com

image1

นายทองจันทร์ ประทุมโฉม

image1

Neeranuch Decha

Neeranuch

image1

นายบุญสนอง สีมืด

boonsanong7639@gmail.com

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th