ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 79 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 22 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 0 คน
Search
 
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 090-9457689 N/A
2 นายณรงค์ จันทรา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 081-9541492 N/A
3 นางวราภรณ์ ประทุมโฉม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 084-2007974 N/A
4 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 083-6747664 N/A
5 นายสมนึก อุ่นแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 086-7239085 N/A
6 นางสุวารี ติยารัชกุล ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 094-2900300 N/A
7 นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศิลปหัตถกรรม 086-5799484 N/A
8 นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 088-5488932 N/A
9 นายสันทนา สงครินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 081-8725984 N/A
10 นายบุญสนอง สีมืด ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 085-4607639 N/A
11 นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 063-7517906 N/A
12 นายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 090-3416299 N/A
13 นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ 081-9745313 N/A
14 นางอรุณพร ชาญสุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 088-0515625 N/A
15 นางวิมล แถมเงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 089-8626731 N/A
16 นายโกวิทย์ เหล่าโยธี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 083-5617092 N/A
17 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 096-4235654 N/A
18 นางเกษร ครองยุทธ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 066-1562423 N/A
19 นายหรรษา เสริฐผล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ช่างเชื่อมโลหะ 087-2369821 N/A
20 นายพิสิฐ โฮ่ลิ่ม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหการ 089-5734536 N/A
21 นางวารี ฤทธิโยธี ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 081-8716527 N/A
22 นายเทพบัณฑิต สิงคีบับพา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท อิเล็กทรอนิกส์ 089-8982742 N/A
23 นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 089-5639060 N/A
24 นายจีระเดช สิงคลีประภา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 089-9442639 N/A
25 นายพรชัย ศรีนาค ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 089-9442639 N/A
26 นางสาวนัฏพร สรรพอาษา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 080-0077455 N/A
27 นางสาวพัชรี บุญมี ครู - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 092-9945940 N/A
28 นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 080-4048338 N/A
29 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร 085-9831052 N/A
30 นายกิตติวัฒน์ โสมาศรี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 095-5303794 N/A
31 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ช่างไฟฟ้า 065-7057988 N/A
32 นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 095-2162442
33 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ครู ครูชำนาญการ ปวส. เชื่อมประสาน 089-5706798 N/A
34 นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 089-5724691 N/A
35 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง พนักงานขับรถยนต์ - ป.6 พนักงานขับรถยนต์ 085-7570396 N/A
36 นายสมพิศ โคกโพธิ์ นักการภารโรง - ป.6 - 081-0546979 N/A
37 นายวาลี ปัญญาทอง พนักงานขับรถยนต์ - ม.3 - 087-3588942 N/A
38 นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์ ครู - ปริญญาตรี ภาษไทย 088-3584721
39 นางสุนิสา ศรีเจริญ ครู - ปริญญาตรี การบัญชี 062-6635394
40 นายอภิรักษ์ ทองดี ครู - ปริญญาตรี พลศึกษา 082-7376028
41 นางวิไลลักษณ์ สิงห์ปั้น เจ้าพนักงานธุรการ - ปริญญาตรี การตลาด 082-7404153 N/A
42 นางสาวนีรนุช เดชะ ครู - ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 098-1839529
43 นางสาวขนิษฐา นาคเป้า ครู - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 096-7731175 N/A
44 นางสาววิชชุตา อนันตะ ครู - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเสริมสวย 099-4591231
45 นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 086-8508007 N/A
46 นายพงษ์ศักดิ์ ชาญณรงค์ ครู - ม.6 - 062-3599594 N/A
47 นายเอนก กองคำ ครู - ปวส. ช่างยนต์ 086-2429880
48 นายนัฐอนันต์ นิกร ครู - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 087-9505967
49 นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช ครู - ปริญญาตรี การบัญชี 083-3664047
50 นางวนิดา ใจซื่อ ครู - ปวส. การตลาด 080-4180427

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 79 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 18 ธ.ค.2562 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลบุคลากร
  • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 26 ก.พ.2563 : ชื่อเอกสาร รายชื่อบุคลากร
  • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

    วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
    137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
    042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th