ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 71 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 15 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
 
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท สังคมศึกษา 087-2373457 N/A
2 นายสรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 099-2961449 N/A
3 ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 061-9956550 N/A
4 นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 091-0065974 N/A
5 นางยุวดี ธรรมสุนา รองผู้อำนวยการ รองผอ.ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา 086-3380552 N/A
6 นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 086-8508007 N/A
7 นายวิสาขะ เรืองปัญญา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 089-2782000 N/A
8 นายทวีศักดิ์ ทานน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ 082-8404259 N/A
9 นางวารุณี สมศรีโย ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 089-9441512 N/A
10 นางวราภรณ์ ประทุมโฉม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 084-2007974 N/A
11 นายวุฒิชัย ศรีสุวอ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 083-6747664 N/A
12 นายสมนึก อุ่นแก้ว ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 086-7239085 N/A
13 นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 088-5488932 N/A
14 นายสันทนา สงครินทร์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 081-8725984 N/A
15 นายบุญสนอง สีมืด ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 085-4607639 N/A
16 นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา 063-7517906 N/A
17 นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ 081-9745313 N/A
18 นายโกวิทย์ เหล่าโยธี ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 083-5617092 N/A
19 นางพัชรี ลีปรีชานนท์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 096-4235654 N/A
20 นางเกษร ครองยุทธ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 066-1562423 N/A
21 นายหรรษา เสริฐผล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ช่างเชื่อมโลหะ 087-2369821 N/A
22 นายจีระเดช สิงคลีประภา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 089-9442639 N/A
23 นางสาวนัฏพร สรรพอาษา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 080-0077455 N/A
24 นางสาวพัชรี บุญมี ครู ครูระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 092-9945940 N/A
25 นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร 085-9831052 N/A
26 นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ช่างไฟฟ้า 065-7057988 N/A
27 นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 095-2162442
28 นายกฤษฎา เสนาเจริญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เชื่อมประสาน 089-5706798 N/A
29 นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์ ครู ครูระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง 084-7975010 N/A
30 ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ บุญอุ้ม ครู ครูระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี ช่างยนต์ 086-2303958 N/A
31 นายวรวุฒิ เคนวัน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า 063-0792498 N/A
32 นางสาวศศิร์ธา ถันทอง ครู ครูระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 082-6148896 N/A
33 นายสถาพร จันทะพา ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 088-5639182 N/A
34 นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ครูผู้ช่วย - ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ 085-4642289 N/A
35 นายวัชรวิชญ์ นรภาร ครูผู้ช่วย - ปริญญาโท ดนตรี 093-6399269 N/A
36 นายสมศักดิ์ อรุณในเมือง พนักงานขับรถยนต์ - ป.6 พนักงานขับรถยนต์ 085-7570396 N/A
37 นายสมพิศ โคกโพธิ์ นักการภารโรง - ป.6 - 081-0546979 N/A
38 นายวาลี ปัญญาทอง พนักงานขับรถยนต์ - ม.3 - 087-3588942 N/A
39 นางสาวกนกลักษณ์ มูลอามาตย์ ครู - ปริญญาตรี ภาษไทย 088-3584721
40 นางสุนิสา ศรีเจริญ ครู - ปริญญาตรี การบัญชี 062-6635394
41 นายปิยะ เอมโอษฐ์ ครู - ปริญญาตรี อาหาร N/A
42 นางสาวขนิษฐา นาคเป้า ครู - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 096-7731175 N/A
43 นางวิไลลักษณ์ สิงห์ปั้น เจ้าพนักงานธุรการ - ปริญญาตรี การตลาด 082-7404153 N/A
44 นางสาวนีรนุช เดชะ ครู - ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 098-1839529
45 นางวนิดา ใจซื่อ ครู - ปริญญาตรี การตลาด 080-4180427
46 นายศตวรรษ แพงศรี ครู - ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา 080-7490763 N/A
47 นางเสาวลักษณ์ ชนะมินทร์ ครู - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร 098-0978624 N/A
48 นายอัครเดช เวียงเหล็ก ครู - ปริญญาตรี พลศึกษา 084-5134702 N/A
49 นางสาวอุบล ชินบุตร ครู - ปริญญาตรี หูหนวกศึกษา 099-2530635 N/A
50 นายสหชัย กลิ่นหอมอ่อน ครู - ปริญญาตรี ช่างยนต์ 096-8627302 N/A

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 71 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 18 ธ.ค.2562 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลบุคลากร
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 26 ก.พ.2563 : ชื่อเอกสาร รายชื่อบุคลากร
 • ปี 2564 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2021-10-30 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 : ชื่อเอกสาร ข้อมูลบุคลากร เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
  042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th