ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน

หลักสูตร แผนการเรียน ทั้งหมด รวม 51 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน Download
1 2562 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช. ชฟ.
2 2562 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช. ชย.
3 2562 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 126/1 ปีการศึกษา 2562
4 2562 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 126/2 ปีการศึกษา 2562
5 2562 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 125/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6 2562 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 125/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7 2561 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 124/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8 2561 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 123/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
9 2561 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 123/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10 2561 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 123/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
11 2560 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 122/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
12 2560 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 122/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
13 2560 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 122/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
14 2560 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 121/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
15 2560 ตารางสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 121/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
16 2562 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.1 บช.
17 2562 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวช.1 คอมพิวเตอร์
18 2562 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวส.1 ปกติ,ม.6 ชย
19 2562 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวส.1 ปกติ,ม.6 ชฟ.
20 2562 การบัญชี แผนการเรียน ปวส.1 ปกติ,ม.6 บช.
21 2562 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวส.1 ปกติ,ม.6 คอมพิวเตอร์
22 2562 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.1 ทวิศึกษา ชย.
23 2562 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.1 ทวิศึกษา ชฟ.
24 2562 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.1 ทวิศึกษา บช.
25 2561 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.2 ชย.
26 2561 ช่างยนต์ แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา ชย.
27 2561 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา ชฟ
28 2561 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29 2561 ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา ชฟ.
30 2561 การบัญชี แผนการเรียน ปวช.2 ทวิศึกษา บช.

จำนวนหลักสูตร / แผนการเรียน ทั้งสิ้น 51 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านหลักสูตร และ แผนการเรียน ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th