ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ akadechp@gmail.com


สมาชิกของเรา

image1

วิมล แถมเงิน

ismom60@hotmail.com

image1

นายณัฐวุฒิ อบภิรมย์

vods2511@gmail.com

image1

Akadech Pisaisawat

all@one.community

image1

ดวงเดือน ทารินทร์

tharin8848@gmail.com

image1

วุฒิชัย ศรีสุวอ

rwut_sri

image1

Neeranuch Decha

Neeranuch

image1

นางวารี ฤทธิโยธี

waree

image1

อภิสิทธิ์ โรมเมือง

apisit2515@hotmail.com

image1

นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช

image1

นายจีระเดช สิงคลีประภา

jrdupt@gmail.com

image1

นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

kakaloaw@gmail.com

image1

น.ส.มาลีรัตน์ ลุนนา

image1

วารุณี สมศรีโย

somsiryo2506@gmail

image1

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์

wichit_8040@hotmail.com

image1

นายนัฐอนันต์ นิกร

image1

นางสาวอุไร หัสรินทร์

puy0935271825@hotmail.com

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (Udon Thani Polytechnic College)

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
137 ถ.อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
042 241911 042 221170 udonthani08@vec.mail.go.th www.uptech.ac.th