www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
251 การสร้างและหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ นายศราวุธ ปัสพล 2562
252 การเสริมสร้างสุขนิสัยในการทิ้งขยะของนักเรียน นางสาวณทยา คาดีวี 2562
253 พฤติกรรมการดื่มสุรากับการขาดเรียนและการมาเรียนสายของ ครูสูพรรณี แสนขาว 2562
254 พฤติกรรมการมาเรียนและขาดเรียนของนักเรียนเข้าแถวกิจกรรใทางการ นายประวัณร์ นรทัด 2562
255 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า นางธนพร ศรีบ้านโพน 2562
256 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือเครื่องจักร นายอำพล กองม่วง 2562
257 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา นายสมัย บุตรตะกะ 2562
258 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาว ณทยา คาดีวี 2562
259 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ สุพรรณี แสนขาว 2562
260 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา นาย บุญชัย อรรถปัญญา 2562
261 การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย นายบรรจบ โปสาวาท 2562
262 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายชัยนาท วรรณฤทธิ์ 2562
263 การพัฒนาการเรียนรู้การรับข้อมูลการสอนจากครูผู้สอน นาง ธนพร ศรีบ้านโพน 2562
264 การพัฒนาการฝึกพิมพ์ดีดให้เกิดทักษะความแม่นยำโดยไม่มองแป้นพิมพ์ นางสาวมุทิตา นูระพันธ์ 2562
265 การพัฒนาการฝึกหัดทักษะการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียน นาย จักรพงษ์ ปัญจิต 2562
266 การพัฒนาความรู้การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก นางสุภาพร วงษ์จรัส 2562
267 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มการเรียนของนักเรียน นายวัชรชัย ทองแถม 2562
268 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทอรผืโบไดนามิกส์ นายอภิชาติ ศรีกูตา 2562
269 ชุดสาธิตการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม นาย ครรชิต ธาตุศรี 2562
270 รายงานวิจัยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ นางสาวสุพรรษา บุญแสน 2562
271 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรเเกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ นายสมคิด สันวิลาศ 2563
272 เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน นายนราธิป ลมลอย 2563
273 เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์ 2563
274 การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานกลึงโดยการพิมพ์ลาย นาย ปกรณ์ เรืองช่อ 2563
275 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตนาคติต่องานเชื่อมโลหะ นายสมัย. บุตรตะกะ 2563
276 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา ปวช.2 นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์ 2563
277 การปรับปรุงพฤติกรรมเข้าชั้นเรียน นายวัชรัตน์ แช่มชื่น 2563
278 การปรับปรุงพฤติกรรมเข้าชั้นเรียน ปวช.2 นายบุญชัย อรรถปัญญา 2563
279 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา นายนคร เนตรคุณ 2563
280 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรวต่อเวลา นายลิปปกร ศรีบ้านโพน 2563
281 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายชัยยาท วรรณฤทธิ์ 2563
282 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวพิชญาพร ผายเตชะ 2563
283 งานวิจัย องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ครูชัยณรงค์ ภูพวก 2563
284 จัยในชั้นเรียน แก้ไขการขาดเรียนของนักศึกษา นายพชรกร กระอาจน์ 2563
285 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 นายครรชิต ธาตุศรี 2563
286 การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดเรียนในรายวิชาเครื่องยนต์เล็ก นายประวัณร์ นรทัด 2563
287 ปรับปรุงพฤติกรรมเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษา นายบุญชัย อรรถปัญญา 2563
288 ปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา นายสุริยันต์ ด้วงโต้ด 2563
289 ปรับปรุงพฤติกรรมมาเรียนสาย ปรับปรุงพฤติกรรมมาเรียนสาย นาย กฤษ จันทะโสตถิ์ 2563
290 ปรับปุรงพฤ ติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา นายสุริยันต์ ด้วงโค้ด 2563
291 พัฒนาการเรียนรู้ นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ 2563
292 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาย อภิชาติ ศรีกุตา 2563
293 รายงานผลการวิจัยการปรับเปลี่ยนวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ครูสุพรรณี แสนขาว 2563
294 รายงานวิจัย เรื่องเชื่อมเทคเนคโลหะการ นายตระกูล ไชยกิจ 2563
295 รายงานวิจัย ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน ครูวรัญญา พุทธแก้ว 2563
296 รายงานวิจัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครูวรัญญา พุทธแก้ว 2563
297 รายงานวิจัยเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นายวุฒิไกร เอิบอุทัย 2563
298 รายงานวิจัยการแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจ นายณัฐพล มูลมั่น 2563
299 รายงานวิจัยชั้นเรียนการใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตนาคติ นายสมัย บุตรตะกะ 2563
300 รายงานวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายบรรจบ โปสาวาท 2563

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th