www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
101 รถเข็นตู้เชื่อม ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายสุรินธร เอกพันธ์

นายพีรดล คงอาษา
2 2563
102 แท่น​จับ​หิน​เจียร​มิน​ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายพงษ์ศักดิ์​ นาทันตึก

นายณัฐวุฒิ​ เกตุหงษ์​น้อย
2 2563
103 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอรืควบคุมBuzzerร่วมกับKeypad ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาว นริสา ก้อนดินจี่

นางสาว รัตนา อะนุพัฒน์

นาย ฐิตินันท์ สรสัมฤทธิ์
2 2563
104 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการรับค่าPush SwitchและKeypad ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นาย วีระพล เผ่าหอม

นางสาว วิสุดา โสมา

นาย อุกฤษฎ์ ก้อนดินจี่
2 2563
105 ชุดฝึกปฎิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายศิวกร พิกุลศร

นายอนุชิต ด้วยโชต
2 2563
106 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 1. นายกฤตยชญ์ สะสันติ

2. นางสาวชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์
2 2563
107 ชุดฝึกช่วยสอนวงจรฟิลิปฟลอป ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นาย วัชรพล คะหาญ

นาย ธนพล จันระแสง
2 2563
108 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายกฤตยชญ์ สะสันติ

นางสาวชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์
2 2563
109 ชุดฝึกปฎิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายศิวกร พิกุลศรี

นายอนุชิต ด้วยโชต
2 2563
110 ชุดทดลองการเชื่อมต่อเอาท์พุตด้วยLEDและเชื่อมต่อกับLDRแสดงผลด้วยLCD ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ น.ส กรรณิกา สาระวัน

น.ส ชญาดา บุตรวัง

นาย.ปุระเชษฐุ์ ศรีสวัสดิ์
2 2563
111 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายกฤตยชญ์ สะสันติ

นางสาวชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์
2 2563
112 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายกฤตยชญ์ สะสันติ

นางสาวชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์
2 2563
113 ชุดทดลองไมโครคอนโทรเลอร์การอ่านค่าอุณหภูมิด้วยDS18B20 ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นาย ธนากร สาระโป

นาย คิรากรณ์ คาดีวี

นายเมธัส เหมือยไทสง
2 2563
114 ชุดฝึกช่วยสอนวงจรเข้ารัสเเละถอดรหัส ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายยุทธชัย ปาระพิมพ์

นายนคพล ชูช้าง
2 2563
115 ชุดทดลองไมโครคอลโทรลเลอร์การรับค่าAnalog INPUT มาแสดงผลที่ LED 7 segment และ LED แบบต่างๆ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นาย จัสตุสมินทร์ เวทำ

นาย กฤษฎา ศรีบ้านโพน

นางสาว ประภาพรรณ สายสินธ์
2 2563
116 ชุดฝึกช่วยสอนวงจรลอจิกเกต ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายเดชฤทธิ์ พะนาที

นายอภิชัย ยุระพันธ์
2 2563
117 ชุดฝึกช่วยสอนวงจรคอมไบเนชัน ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายนฤเบศร์ ปรีชาสมบัติ

นายทิสาจักข์ ไชยบูรณ์
2 2563
118 ชุดฝึกการประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลจากเงื่อนไขที่กำหนด ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กรแก้ว ผ่านสำแดง 2 2563
119 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการเชื่อมต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21 ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายอดิศักดิ์ พันธะรี

นายอนุชา นาคลี

นางสาวพิมพ์ประไพ กั้วพิศมัย
2 2563
120 เรื่องชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายไกรวุฒิ อรรถประจง

นายจรูพันธ์ กุลจนุช

นางสาวปิยะดา ภูหงเพชร
2 2563
121 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการเชื่อมต่อกับ PIR Sensor ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาววิมล หาริโร

นายธวัชชัย เห็มชัย

นายศักย์ศรณ์ บัวจันทร์
2 2563
122 ชุดฝึกปฎิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายศิวกร พิกุลศรี

นายอนุชิต ด้วยโชติ
2 2563
123 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียงฟ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายวิทยา เถาชาลี

นายสารนิช แก่นคำ
2 2563
124 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายวิษณุ เว็งวิถา

นางสาวอารียาภรณ์ เลิคสงคราม
2 2563
125 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายพงษ์พัฒน์ สีวงออน

นายนาวี ปัจฉิม
2 2563
126 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายชินกฤต ใจศิริ

นายยอดเพชร นันวิสุ
2 2563
127 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องเสียง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายวรกรรณ กุลยะ

นายยสกร สันทะเมือง
2 2563
128 เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายกรวิชญ์ คำชะนะ

นายบัญชา ทาลา

นายประกิต อุ่นคำศรี
2 2563
129 เรือไฟฟ้า ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายกรวิช อันตะวัน

นายพีรพัฒน์ สนสุนันท์

นายกิตติชัย ชาลี
2 2563
130 รีแล๊กซ์ เบเซิล ดริ้ง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นุชจริยา ภูนิลามัย 2 2563
131 ชุดฝึกเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์4จังหวะ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นาย วิชญ์พล สังไวศรี

นาย ฤทธิชัย หงษาคำ
2 2563
132 ชุดฝึกเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายลักษณวงศ์ ศรีวงค์ออน

นายสุรชัย กุดวงศ์แก้ว

นายศรัณย์ เทศารินทร์
2 2563
133 ชุดฝึกเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชญ์พล สังไวศรี

ฤทธิชัย หงษาคำ
2 2563
134 รถโกคาร์ทประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายพลอธิป พลโสดา

นายธรรมรัตน์ วันทะวงค์

นายชนาวุฒิ สุทธิธรรม
2 2563
135 ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นาย ยุทธนา พันภู

นาย ธนาวุธ โทรัตน์
2 2563
136 ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์คอมมอนเรล ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายอภิวัฒน์ ภักดีศรี

นายรชต ติชาวัน
2 2563
137 แผงฝึกชิ้นส่วนรถยนต์ระบบคอมมอลเรล ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นาย นฤพล ชิณฤทธิ์

นาย ธนภัทธิ์ โครตรักษา
2 2563
138 ชุดฝึกระบบคอมมอนเรล ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นางสาวนงค์นภา ทาระเวทย์

นายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ์
2 2563
139 ชุดฝึกระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายวิเชียร เรืองอุไร 2 2563
140 ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์รถยนต์การเกษตร ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายทักษิณ แสงเงินยอด

นายอนิวัตติ นันตะลา
2 2563
141 ชุดฝึกเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายจตุรวัฒน์ ศรีวงศ์ออน

นายสุริยา หงษ์อ้วน
2 2563
142 เครื่องทำนั้าเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายเจษฎากร โสิมตร

นายเขษมศักดิ์ ไตพิษ
2 2563
143 ชุดฝีกเครื่องทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายธีรภัทร คำมะลิ

นายธีรภัทร์ ปัสพล
2 2563
144 ระบบส่งกำลัง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นาย ศุภวิชญ์ ไทธะนุ

นาย เมธิน อรรถประจง

นาย ทินกร โถนารัตน์
2 2563
145 เครื่องยนต์4จังหวะ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นาย นันธวัฒน์ ปาระพิมพ์

นาย ชยากร พันธะลา

นาย ชวัลวิทย์ จังนาลุน
2 2563
146 โครงสร้างรถตัดหญ้าบังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นางสาวสายชล อิ่มมนตรี

นายนัทพงศ์ แสงกล้า
2 2563
147 ระบบขับเคลื่อนรถบังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายขวัญชัย ผิวศรี

นายนันทวัช ศรีนาเรือง
2 2563
148 ระบบตัดหญ้ารถบังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายรัชพล สว่างศรี

นายเรืองฤทธ์ แสงกล้า
2 2563
149 เครื่องรถพรวนดินปั่นหญ้าบังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายณัฐพล ช่วยจำ

ธานินทรื ม่วงศรี
2 2563
150 ระบบชาร์จไฟ DC24.v รถบังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายเชิดศักดิ์ โถนารัตน์ นายนพรัตน์ ก่ำสี 2 2563

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th