www.km.ac.th

ข้อมูลรวมผลงานครู

ผลงานครู

ผลงานครู ทั้งหมด รวม 130 ผลงาน
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน วันที่ Link เว็บไซต์
1 อัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ที่เซียร์รังสิต 23 ม.ค. 2561
2 สื่อ 16 พ.ค.2560
3 การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โครงการอบรมบุคลากรป้องกันอัครีภัย และระงับเหตุไฟไหม้ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 16 มี.ค.2550
4 คณะกรรมการดำเนินงานฝึกอาชีพศิลปประดิษฐ์ โครงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี 26-28 มี.ค.2550
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ (หัวหน้าหน่วยเบิก ธุรการหน่วยเบิก และบุคลากรหน่วยจ่าย) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 12 พ.ค.2550
6 คณะกรรมการโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ การฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 ก.ค. 2550
7 คณะกรรมการงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การจัดนิทรรศการทางวิชาการ/การแนะนำอาชีพและฝึกอ 108 อาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 21 พ.ย.2550
8 คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 26 ธ.ค.2561
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม InDesign ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2552 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 20 มี.ค.2552
10 การอบรมโครงการ คุณธรรมนำความรู้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 22 ก.ย.2552
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 26 เม.ย.2553
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 29 ก.ย.2553
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 30 มี.ค.2554
14 คณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดอาชีพของชุมชน จังหวัดอุดรธานี ด้านศิลปประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2554 26 มิ.ย.2554
15 คณะกรรมการโครงการการส่งเสริมพัฒนาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 14 ก.พ.2555
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาองค์ความรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท 8 มี.ค.2555
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท 9 มี.ค.2555
18 แม่ดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2555 10 ส.ค.2555
19 บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 29 พ.ย.2555
20 การอบรมจัดทำข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 6 มี.ค.2556
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning) โปรแกรม Adobe Capivate 6.0 ระหว่างวันที 7-8 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 8 มี.ค.2556
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 12 มี.ค.2556
23 การอบรมการจัดทำเครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภยในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 13 มี.ค.2556
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ RMS 2012 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 9 เม.ย.2556
25 แม่ดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 7 ส.ค.2556
26 คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการฝึกอาชีพ คู่มือการฝึกอาชีพและสื่อการเรียนการสอน นักศึกษาระบบทิวภาคี ปีการศึกษา 2556 13 ก.ย.2556
27 การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 1 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 1 เม.ย.2557
28 แม่แสนดีศรีสารพัดช่าง ประจำปีการศึกษา 2557 7 ส.ค.2557
29 รางวัลชมเชย การประกวดสื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 8 มี.ค2556
30 ประชุมการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 8 ส.ค.2557

จำนวนผลงาน ทั้งสิ้น 130 แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th