www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
151 รถพรวนดินตัดหญ้า2in1บังคับวิทยุ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นาย ชลอาทิตย์ กงกาหน

นาย นิอร ไทธะนุ
2 2563
152 การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดเรียนในรายวิชางานไฟฟ้า นายประวัณร์ นรทัด 2560
153 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ทิณกร กุระอิ่ม 2560
154 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แต่งกายไม่เรียบร้อย สุพรรณี แสนขาว 2560
155 การปรับพฤติกรรมนักเรียน ที่แต่งกายไม่เรียบร้อยและเข้าเรียนสาย ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ รณยุทธ บุษมงคล 2560
156 การพัฒนาการเรียนรู้โดยการสอนซ่อมเสริม อรพิณ ใจหมั่น 2560
157 การพัฒนาทักษะการเขียนแจกลูกสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียน ปวช.12 สาขาการบัญชี นฤเดช ขันแสง 2560
158 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ นาย สมคิด สันวิลาศ 2560
159 การพัฒนาทักษะการคำนวณต้นทุนการผลิตและกระบวนการบันทึกบันชีต้นทุนการผลิตของนักเรียน นางสาว มุทิตา นูระพันธ์ 2560
160 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 นาย อภิชาติ ศรีกุตา 2560
161 การพัฒนาทักษะด้านการคำนวณต้นทุนและบันทึกบัญชีในรายวิชาการบัญชีต้นทุน นางสาว ฉวีวรรณ ปันทะนันท์ 2560
162 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การเป็นผู้ประกอบการ นางสาว ฐานกุล วารีขันธ์ 2560
163 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นาย วัชรชัย ทองแถม 2560
164 การวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชาบัญชีเบื้องต้น1 พันทา สวัสดี 2560
165 การศึกษาและการแก้ปัญหานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นาง ปาณชนิน ตรีพรหม 2560
166 การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ระดับ ปวส.1 นาง สุภาพร วงษ์จรัส 2560
167 ความแตกต่างของผู้เรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ธนพร ศรีบ้านโพน 2560
168 ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ นาย พัชรพงษ์ อนุพัฒน์ 2560
169 ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คำนวน ทางด้านคณิตศาสตร์ นาย ศุภชัย พรมอรัญ 2560
170 ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คำนวนทางด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวนวิชาการส่งแชะจ่ายไฟฟ้า นาย ลิปปกร ศรีบ้านโพน 2560
171 ปัญหาการขาดทักษะการปฏิบัติงานไฟฟ้านอกอาคาร ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์ ด้วงโคด 2560
172 ผลการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาการคิดแก้ไขปัญหาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เจนจิรา ภูโทถ้ำ 2560
173 ผลการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน วลัยลักษณ์ คำประสาร 2560
174 ศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่องมืออุปกรณ์รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นาย มนตรี วงค์ตาผา 2560
175 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง นาย บุญชัย อรรถปัญญา 2560
176 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตงต่อเวลาของนักศึกษา นาย บรรจบ โปสาวาท 2560
177 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ครู สุพรรณี แสนขาว 2560
178 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นางสาว ฐานกุล วารีขันธ์ 2560
179 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า นาง ธนพร ศรีบ้านโพน 2560
180 การพัฒนาทักษะกระบวนการการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ นาย พัชรพงษ์ อนุพัฒน์ 2560
181 การพัฒนาทักษะทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นาง วลัยลักษณ์ คำประสาร 2560
182 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องตั๋วเงิน นางสาว อรพิน ใจหมั่น 2560
183 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 นาง พันทา สวัสดี 2560
184 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความพึงพอใจต่อเครื่องมือเครื่องจักรของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นาย ณัฐพล มูลมั่น 2560
185 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อเครื่องมือเครื่องจักร นาย ครรชิต ธาตุศรี 2560
186 การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา กระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 นางสาว ฉวีวรรณ ปันทะนนท์ 2560
187 ปัญหาในการใช่สื่อการสอนของครูในระดับชั้น ปวช. 3 นาย สมัย บุตรตะกะ 2560
188 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อระบบนิวเมติกส์ นาย ลิปปกร ศรีบ้านโพน 2560
189 กาพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีการซ้อขายสินค้า นางพันทา สวัสดี 2561
190 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ นางสาวมุทิตา ยุทธพันธ์ 2561
191 เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ นายชัยนาท วรรณฤทธิ์ 2561
192 การพัฒนาการคิดเเก้ปัญหาทักษะการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษสาขาบัญชี นางสาวเจนจิรา ภูโทถํ้า 2561
193 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นายวุฒิไกร เอิบอุทัย 2561
194 การพัฒนาทักษะการหาตัวแปรในสัดส่วน ระดับชั้น นางสาวอรพิน ใจหมั่น 2561
195 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบันทึกบัญชีการซื้อขายสินค้าวิชาบัญชีเบื้องต้น2 นางพันทา สวัสดี 2561
196 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในวิชากลศาสตร์วิศ์วิศวกรรม โดยใช้วิธีการ สอนเเล้วสอบของนักศึกษา ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล นายอภิชาติ ศรีกุตา 2561
197 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลัก อําพล กองม่วง 2561
198 การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานการบ้าน นางสาวอรพิน ใจหมั่น 2561
199 ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของเรียน นายอําพล กองม่วง 2561
200 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนการเปลี่ยนพฤติกรมมการเข้าห้องเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับประกาศานียบัตรวิชาชีพปีที่2 นายบุญชัย อรรถปัญญา 2561

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th