www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
201 สร้างเเรงจูงใจให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนของนักเรียนศึกษาเเผนช่างยนต์ นายประวัณร์ นรทัด 2561
202 เรื่องการเเก้ไขปัญหาการขาดความเข้าใจการไบอัสไดโอด นายอุทัย พรหมวิชัย 2561
203 เรื่องการเเก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนของนักเรียน นายชัยนาท วรรณฤทธ์ 2561
204 เรื่องการพัฒนาสัมฤทธ์ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ นายปฐมพงษ์ ภูโอบ 2561
205 การเเก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ที่ขาดเรียนในรายวิชางานไฟฟ้า นายประวัณร์ นรทัด 2561
206 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานเชื่อม เเละโลหะแผ่นเบื้องต้น นายสมัย บุตรตักะ 2561
207 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานเชื่อม เเละโลหะแผ่นเบื้องต้น นายสมัย บุตรตักะ 2561
208 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา งานเชื่อม เเละโลหะแผ่นเบื้องต้น นายสมัย บุตรตักะ 2561
209 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและความรับผิดชอบ นางสาวฉวีวรรณ ปันทะนันท์ 2561
210 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยเเละความรับผิดชอบ นางสาวฐานกูล วารีขันธ์ 2561
211 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสายรายสิชา นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์ 2561
212 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา นายบุญชัย อรรถปัญญา 2561
213 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์หรายการศ้า ในวิชาโปรเเกรมสําเร็จรูป นางธนพร ศรีบ้านโพน 2561
214 การพัฒนาการทักษะการเขียนเเจกลูกสะกดคําตามมาตราตัวสะกด นายนฤเดช ขันเเสง 2561
215 การพัฒนาความรู้การเขียนโปรกรมเขียนโปรกมภาษาปาสคาลโดยใช้คําสั่งCase นางสุภาพร วงษ์จรัส 2561
216 การพัฒนาทักเรียนรู้ ด้วยชุดสาธิตการทํางานของไอซีไทเมอร์ นายพัทธผล ผลทองเติม 2561
217 การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านค่าโต้ดสีของตัวต้านทาน นายครรชิต ธาตุศรี 2561
218 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรเเกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ นายสมคิด สันวิลาศ 2561
219 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เเบบฝึกการอ่านของนักเรียน นางสาวเจนจิรา ภูโทถํ้า 2561
220 การพัฒนาทักษาการใช้เครื่อง มือช่างยนต์ของศึกษาระดับ ปวช3 นายกฤษ จันทะโสตถิ์ 2561
221 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นางศิระประภา ศิริ 2561
222 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือเครื่องจักรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน นายศิริชัย ดุลยะลา 2561
223 การศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียนนักเรียนเทคนิคอุส่หกรรม นายศราวุธ ปัสพล 2561
224 การสร้างและหาคุณภาพชุดฝึกการต่อสายสัญญาณ แบบ BALANCEDและUNBALANCED นาย อดิศักดิ์ หาระทา 2561
225 ความพึกพอใจของนักเรียนที่มีต่อสาขาวิชาการบัญชี นางศิรประภา ศิริ 2561
226 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อเครื่องมือเเละอุปกรณ์ ภายในแผนกโลหะการ นายศิริชัย คูลยะลา 2561
227 งานวิจัยเรียนให้มีวินัยเเละความ รับผิดชอบ ครูสุพรรณี เเสนขาว 2561
228 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเซียนศึกษา นายบรรจบ โปสาวาท 2561
229 รายงานการวิจัย เเก้ไขปัญหานักศึกษาไม่เข้าใจการทํางานของลอจิกเกตพื้นาน นายณัฐผล มูลมั่น 2561
230 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคํานวณทางด้านคณิต พัชรพงษ์ อนุพัฒน์ 2561
231 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป นายวัชรชัย ทองเเถม 2561
232 สร้างเเรงจูงใจให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง นายลิปกร ศรีบ้านโพน 2561
233 การแก้ไขปัญผู้เรียนขาดทักษะการสร้างจดหมาย นาง กัลยารัตน์ เบาราญ 2562
234 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของ นายลิปปกร ศรีบ้านโพน 2562
235 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียน นายบรรจบ โปสาวาท 2562
236 การปรับปรุงพฤติกรรมการมาเรียนสายและขาดเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.2 ช่างยนต์ นายจักรพันธ์ โยธี 2562
237 การปรับปรุงพฤติกรรมการมีวินัยในชั้นเรียน ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์ ด้วงโต้ด 2562
238 การพัฒนาการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียน จักรพงษ์ ปัญจิต 2562
239 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ 2562
240 การพัฒนาความรู้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ครูสุภาพร วงษ์จรัส 2562
241 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายชัยนาท วรรณฤทธิ์ 2562
242 การพัฒนาทักษะการถอดประกอบระบบส่งกำลังรุยนต์ นายปรเมษฐ์ แหมไธสง 2562
243 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียน นางสาวเจนจิรา ภูโทถ้ำ 2562
244 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในวิชาเมอร์โมไดนามิกส์ โดนใช้วิธีการสอน นายอภิชาติ ศรีกุตา 2562
245 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ นางสาวเกตุศินี ธิวะโต 2562
246 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน นางสาวลลิตา ตาลสัน 2562
247 การพัฒนาฝึกทักษะการพิมพ์ นาย จักรพงษ์ ปัญจิต 2562
248 การวิเคราะห์รายการค้า ในรายการบัญชีเบื้องต้น นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ 2562
249 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ิสภาพแวดล้อม นายศิริชัย ดุลยะลา 2562
250 การศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งงานของนักเรียน นางสาววลลิตา ตาลสัน 2562

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th