www.km.ac.th

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 40 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 5 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
 
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายณัฐฐวรรธ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก ปทส. ฉ3
2 นายบรรดล ขันธุแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการ ปริญญาตรี ปทส. ฉ3
3 นายชิตตะวัน กว้างสาวสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท คอ.ม. กาฬสินธุ์
4 นายสุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ปทส. ฉ3
5 นางอริยา อรุณศิวกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บธ.บ. ฉ3
6 นายสมัย บุตรตะกะ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เชื่อมและประสาน ปฏิบัติงาน N/A
7 นายบุญชัย อรรถปัญญา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท พละศึกษา ปฏิบัติงาน
8 นายอภิชาติ ศรีกุตา ครู - เทียบเท่าปริญญาตรี ช่างยนต์ 0918356161
9 นางสุภาพร วงษ์จรัศ ครู - เทียบเท่าปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0832907780
10 นายธวัชชัย สุนประสพ ครู - ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ 0864585485
11 นางวลัยลักษณ์ คำประสาร ครู - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงาน
12 นางสุพรรณี แสนขาว ครู 000 ปฏิบัติงาน
13 นางสาวอรพิน ใจหมั่น ครูพิเศษสอน 290 พื้นฐาน ปฏิบัติงาน
14 นายณัฐพล มูลมั่น ครูพิเศษสอน 113 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
15 นายพัชรพงษ์ อนุพัฒน์ ครูพิเศษสอน 290 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
16 นายวุฒิไกร เอิบอุทัย ครูพิเศษสอน 113 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
17 นายวัชรชัย ทองแถม ครูพิเศษสอน 340 พื้นฐาน ปฏิบัติงาน
18 นายนฤเดช ขันแสง ครูพิเศษสอน 340 พื้นฐาน ปฏิบัติงาน
19 นางสาวเจนจิรา ภูโทถ้ำ ครูพิเศษสอน 848 พื้นฐาน ปฏิบัติงาน
20 นายกฤษ จันทะโสตถิ์ ครูพิเศษสอน 848 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
21 นายอำพล กองม่วง ครูพิเศษสอน 340 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
22 นายประวัณร์ นรทัด ครูพิเศษสอน 290 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
23 นาวสาวมุฑิตา ยุระพันธ์ ครูพิเศษสอน 020 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
24 นายครรชิต ธาตุศรี ครูพิเศษสอน 340 อุตสาหกรรม
25 นายชัยนาท วรรณฤทธิ์ ครูพิเศษสอน 590 อุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน
26 นางสาวลลิตา ตาลสัน ครูพิเศษสอน 340 อุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติงาน
27 นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ ครูพิเศษสอน 340 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
28 นางสาวเกตุศินี ธิวะโต ครูพิเศษสอน 340 อุตสาหกรรมบัณฑิต ปฏิบัติงาน
29 นางสาวณทยา คาดีวี ครูพิเศษสอน 340 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
30 นายจักรพงษ์ ปัญจิต ครูพิเศษสอน 340 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
31 นางรสรินทร์ คำยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ 544 บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน
32 นางกัลยารัตน์ เบาราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 290 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
33 นางสาวลักขณา วงษ์จรัส เจ้าหน้าที่ธุรการ 340 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
34 นางสาวสีไพร ญานสิทธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 381 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
35 นางสาวกรรณิการ์ เอิบอุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการ 137 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
36 นางสาวสมฤทัย เต็มใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน
37 นางสาววรัญญา พุทธแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 900 พื้นฐาน ปฏิบัติงาน
38 นางสาวพิชญาพร ผายเตชะ เจ้าหน้าที่ธุรการ 295 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน
39 นางสาวธวัลรัตน์ คนโท เจ้าหน้าที่ธุรการ 137 บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน
40 นางสาววรรณิภา ภูจำปา เจ้าหน้าที่ธุรการ 670 บริหารธุรกิจบัณฑิต ปฏิบัติงาน

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 40 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th