www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
51 ขนมจีบดอกกุหลาบ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นายณัฐนนท์ บุญขันธ์

นางสาวยูธิดา การสอน

นางสาวกรวรรณ แสนเสนยา
2 2563
52 มายมิ้นท์ ค็อกเทล My mint Cocktail ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวเนวิกา ยุปานันท์ 2 2563
53 ดริ้งฟอร์ยู ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวอรวรรณ เวินชุม 2 2563
54 กุหลาบแดงคล็อเทล ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวนรมน นาชัยเวียง 2 2563
55 รีแล๊กซ์ เบเซิล ดริ้ง ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นุชจริยา ภูนิลามัย 2 2563
56 การสร้างแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแผนกการบัญชี ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 1.นางสาววาสนา ไทธะนุ

2.นางสาวสุนิศา นิยะนันต์
2 2563
57 แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายบูรพรัตน์ กรุยรุ่งโรจน์

นายกฤติน ดีประวี
2 2563
58 การสร้างแอพพลิเคชั่นรายงานการเดินทางของนักเรียน - นักศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 1.นางสาววรัญญา ถวิลวงษ์

2.นางสาวเพชรประภา ก้อนดินจี่
2 2563
59 แอพพลิเคชั่นระบบเช็คชื่อการเข้ากิจกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ กนกรัตน์ บัวจันทร์

ยุภารัตน์ ศรีมหาชัย
2 2563
60 การสร้างแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวธิติมา คิดถูก

นางสาวเกศรา สันประภา
2 2563
61 อัจฉริยะน้องวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายภูวเดช สาระโป

นางสาวน้ำตาล เกษแก้ว
2 2563
62 คอมพิวเตอร์เคส ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวกณกา จรไธสง

นายทรงวุฒิ ศรีสวัสดิ์
2 2563
63 ระบบการทำงานของการ์ดจอvga ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวรัชนิฏา มะละออ

นางสาวมลฤดี สร้อยทอง
2 2563
64 การศึกษาการใช้งานของ จอภาพ LCD ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายเมฆสุธา ชื่นมะดัน

นางสา่วอติพร พรมศรี
2 2563
65 ระบบการทำงานของ RAM ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นาย ฤทธิราช พรมผุย

นางสาว ธัญมน สุระเสน
2 2563
66 การศึกษาเกี่ยวกับssd ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายกชกร การกระบวน

นางสาวอินทิรา โปริสา
2 2563
67 การศึกษาเกี่ยวกับ ซีพียู ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวชนิดาพร มังคะรัตน์

นางสาวอดิภา สีหัสสา
2 2563
68 การศึกษาระบบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวนริศรา ดีประวี

นางสาวสิรินันท์ ตลับทอง
2 2563
69 การศึกษาการเลือกซื้อเเละการใช้งาน คีย์บอร์ด เเละ เมาส์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวตะวันฉาย อธิจร

นางสาวณัฐิดา มุ่งสวัสดิ์
2 2563
70 ระบบการทำงานของ พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาววิมลรัตน์ นาไชย

นางสาวลัดดาวรรณ นุประสิทธิ์
2 2563
71 คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายพงษ์ฐกร เทียบจันทึก

นายกฤษดา ชินวัง
2 2563
72 ระบบการทำงานของ ออยคูลเลอร์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายธีรนัย สืบวงษ์

นายกิตติชัย วังนาทัน
2 2563
73 สื่อการสอนการดูแลรักษาเครื่องปริ้นbrother ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 1.นางสาวพฤกษา ลองจำนงค์

2. นาวสาวไพลิน กันหากุน

3.นางสาวกวินาฏ ไททะนุ
2 2563
74 สื่อการเรียนการสอนการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ ณัฎฐธิดา รักษาพันธ์

พรนภา ปาระพิมพ์

เกวลิน วรสาร
2 2563
75 แอพพลิเคชั่นเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาออนไลน์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นาย ปริวัฒน์ นามนิตย์

นางสาว จันทร์สุดา ก่อนดินจี่

นางสาว ทิพย์ธารา สาระโป
2 2563
76 เว็บไซต์ปลูกกล้วยหอมทอง ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นายชัยภรณ์ อรรถประจง

นางสาวฐิติกานต์ โคตรธรรม

นางสาวปรียานุช ก้อนดินจี่
2 2563
77 การเรียนการสอนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ ประภัสสร กงกาหน

วราภรณ์ การเรียน

ฟ้ารุ่ง ก้อนดินจี่
2 2563
78 สื่อการเรียนการสอนการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ ณัฎฐธิดา รักษาพันธ์

พรนภา ปาระพิมพ์

เกวลิน วรสาร
2 2563
79 สื่อการสอน ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ นางสาวกัลยา จำศูนย์

นางสาวอภิญญา บุญหล้า

นางสาวฑิตยา กองลี
2 2563
80 พาวเวอร์แบงค์โซล่าเซลล์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายคณิต ภูงามแสง

นายธนารัฐ งามเมือง
2 2563
81 กระติกน้ำทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1.นายวรายุทธ ภูจอมขำ

2.นายวรายุทธ อมรอุดมกุล

3.นายชนะชัย สิทธารถธรรม
2 2563
82 ชุดควบคุมมอเตอร์ สตาร์-เดลต้า เพื่อการศึกษา ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นายมงคล จันทะโสติ

2.นายศักดิ์ศรี ติกาพันธ์

3.นายพลชนัน องคะศาสตร์
2 2563
83 เครื่องทอผ้าพลังงานแสงอาทิตย์กึ่งอัตโนมัติ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายชานน อังศรี

นายกชกร พรมรัตน์

นายวัฒนา หงษ์อ้วน
2 2563
84 เครื่องสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายสุกฤษ เเสนทิพย์

นายจรูญวิทย์ ศรีสวัสดิ์
2 2563
85 ชาเล้งโมบายฟิอิดเซ็นเตอร์ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายจตุพล นังกะทา

นายวิจารย์ สันประภา
2 2563
86 เครื่องสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายณัฐวุฒิ เเสนณรงค์

นายนิรุทธ์ พรมเเสน
2 2563
87 โคลงล้อพลังงานเเสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายสุรเชษฐ์ ผาสุข

นายยชนา วิชัยโย
2 2563
88 ชุดควบคุมปั้มน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายณัฐวุฒิ เเสนณรงค์

นายนิรุทธ์ พรมเเสน
2 2563
89 เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายธนาธร ทานาสี

นายอัครเดช เกษจันทร์

นายทักษ์ดนัย บุริขันธ์
2 2563
90 เครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายประวิทย์ สายสินธุ์

นายประยุทธ์ ศิริกำเลิศ
2 2563
91 รถซาเล้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นายเฉลิมเกียรติ คลังกลาง

นายวรวิทย์ ผิวศรี
2 2563
92 เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายกิตติชัย ไชยมงคุณ

นายภานุวัฒน์ เชยชมศรี

นายจักรพันธ์ พระธุระ
2 2563
93 เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ (การป้องกันโรคติดต่อ) 1.นายกิตติ วังระหา

2.นายนิกร ภูงามนิล

3.นางสาวชลลดา มงคลอุทก
2 2563
94 รถซาเล้งซ่อมบำรุงแอร์เคลื่อนที่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายภาณุพงศ์ พรมกุล

นายนพดล พลกุล
2 2563
95 รถซาเล้งซ่อมบำรุงแอร์เคลื่อนที่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายภาณุพงศ์ พรมกุล

นายนพดล พลกุล
2 2563
96 เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์ ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทศพร พละโพธิ์

กฤษณะ เทพพันนา

ศราวุฒิ มั่นเหมาะ
2 2563
97 รถซาเล้งซ่อมไฟฟ้าเคลื่อนที่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายธีระชัย โปริสา

นายอนุภัทร ละอองศรี
2 2563
98 รถซาเล้งซ่อมไฟฟ้าเคลื่อนที่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นายธีรพล ราชติกา

นายไวยภัทร เกลี้ยงเกลา
2 2563
99 รถซาเล้ง เซอร์วิสแอร์ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นายกฤษฎา บัวจันทร์

นายอรรถชัย ก้อนดินจี่
2 2563
100 เตาปิ้งย่างมินิ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ ชญานนท์ ภูคำใบ

ไกรวิชญ์ จุนใจ
2 2563

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th