www.km.ac.th

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 303 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ผลงาน เอกสาร ปีการศึกษา
1 การศึกษาต้นทุนจากกระเป๋าผ้ามัดย้อม ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 1.น.ส.ดวงฤทัย โชติจรุง

2.น.ส.สุธิดา พิณรัตน์
2 2563
2 ต่างหูขิดทอมือ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาววณิดา ยุติกิจ

นางสาวสมิตา แก้วบ่อ

นางสาววรินทร จ่าเห็ม
2 2563
3 การศึกษาต้นทุนจากกระเป๋าผ้ามัดย้อม ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 1.น.ส.ดวงฤทัย โชติจรุง

2.น.ส.สุธิดา พิณรัตน์
2 2563
4 โครงการ สบู่ใบบัวบก ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวนฤมล นิยะนันท์

นางสาวปภาดา อิ่มเสถียร

นางสาวกิตติวรา กวนเชียงเหนือ
2 2563
5 ปูนซีเมนต์มหัศจรรย์ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นายพิธยา อรุณชัย

นางสาวปริตา ทับทิมใส

นางสาวศิริวรรณ ลอยเลื่อน
2 2563
6 กะลามะพร้าวพารวย ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ น.ส.สุพัตธิดา แก้วมาลุน

น.ส.อินธิรา ศรีมี
2 2563
7 น้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร น.ส กวินณา สังฆะหิรัญ

น.ส ภัทธิชา คำยศ
2 2563
8 DIY ยางรัดผมจากเศษผ้า ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวเขมรินทร์ บาลศรี

นางสาวปริยากร ศรีสวัสดิ์
2 2563
9 ดอกไม้ประดิษฐ์จากหลอดพลาสติก ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ จิดาภา สำราญรื่น

ชนากานต์ วรบุตร
2 2563
10 ไหมพรมอเนกประสงค์ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 1.นางสาวเอมอร พันธุลา

2.นางสาวธิติยา ฐานสินเพิ่ม
2 2563
11 โครงการขวดแก้วสร้างสรรค์ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาว พัชราภรณ์ ธรรมรักษ์

นางสาว นิภาพร บุตรวัง
2 2563
12 ปูนซีเมนต์มหัศจรรย์ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ น.ส ปริตา ทับทิมใส

น.ส ศิริวรรณ ลอยเลื่อน

นาย พิธยา อรุณชัย
2 2563
13 กิ๊บติดผมดอกไม้จากผ้าใยบัว ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นายศรายุทธ โถนารัตน์

นางสาวรัชนีวรรณ ศรีสวัสดิ์

นางสาวสตรีรัตน์ เหล่าลาพระ
2 2563
14 ศึกษาต้นทุนการผลิตวัสดุเหลือใช้จากกระป๋อง ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ น.ส พิมพ์ชนก โพธิ์ศรี

น.ส อารียา ศรีมาก
2 2563
15 ขนมครองแครงหลากสี ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สุทธิกาญจน์ กุดวงค์แก้ว

ชมพูนุช โสวันทา

กนกพิญช์ มีสาระพันธ์
2 2563
16 กระเป๋าจากซองกาแฟ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาว วรินธร ตาติยะ

นางสาว ปริยากร โถนารัตน์

นางสาว สริดา คำยศ
2 2563
17 สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวอนุธิดา รัตนราช

นางสาวอมรรัตน์ ภัคดีศรี

นางสาวกรรณิการ์ ชนาสิทธ์
2 2563
18 โคมไฟจากขวดน้ำพลาสติก ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวรินธิรา นุริตมนต์

นางสาวมณิสร สุรัญนา
2 2563
19 การศึกษาต้นทุนการทำโมบายจากขวดน้ำพลาสติก ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวศิริวิภา คาดีวี

นางสาวอารยา สัตนันท์
2 2563
20 สบู่สมุนไพรมะขาม ขมิ้น ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ นางสาวพรรณภา ปูนาสี

นางสาวรวงเดือน วาสเสนะ
2 2563
21 หวานละมุนวุ้นแฟนซี ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2563
22 การศึกษาต้นทุนการทำพวกกุญแจจากลูกปัด ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ น.ส.วิรัญญา พันทะลา

น.ส.นิภาพร แก้วมงคล
2 2563
23 การศึกษาต้นทุนและการจำหน่ายกระปุกออมสินหรรษา ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวชุติมา ดาวันยัง

นางสาวศิริลักษ์ สมบูรณ์
2 2563
24 เทียนหอมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 1 นางสาวจารุวรรณ ติกาพันธุ์

2 นายจงวุฒิ เพชรูจี
2 2563
25 โคมไฟจากช้อนพลาสติก ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวอรอินทุ์ ปัจฉิม

นางสาวโศภิษฐา มะระโยธา

นางสาวทิพปภา บุญละขันธ์
2 2563
26 การผลิตและจำหน่ายกระเป๋าจากไหมพรม ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ น.ส สุทธิดา สายสินธุ์

น.ส อนันทิยา คาดีวี
2 2563
27 ถุงผ้าจากกระสอบป่าน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวนวลลออง จันทโสด

นางสาวอนันตญา โสวันทา

นางสาวพัชราภรณ์ ผาสารคำ
2 2563
28 สบู่กระดาษใบบัวบก ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต น.ส.ทิพปภา ทองฤทธิ์

น.ส.ธารารินทร์ อุปภา
2 2563
29 ผ้าพันคอผ้าฝ้าย ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวกัญชลี บาลศรี

นางสาวกมลวรรณ บุตรวัง
2 2563
30 ต่างหูขิดทอมือ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาววณิดา ยุติกิจ

นางสาวสมิตา แก้วบ่อ

นางสาววรินทร จ่าเห็ฒ
2 2563
31 ผลิตและจำหน่ายกระติบข้าวจากด้ายไนล่อน ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ไข

นางสาวปาหนัน เผ่ามงคล
2 2563
32 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ วาสนา บุญปก

ปะสิตา บุตรศรี
2 2563
33 ศึกษาการผลิตและจำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กมลรัตน์ อิงเอนุ

สุกัญญา สมตาเต๊ะ

กนกวรรณ อุดมชัย
2 2563
34 ขนมจีบดอกกุหลาบ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ณัฐนนท์ บุญขันธ์

ยุธิดา การสอน

กรวรรณ แสนเสนยา
2 2563
35 น้ำยาซักผ้า ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ ชลนิภา ผลบุลพ

ณีรนุช ชาบุรี

กาญจนา ฐิตะสาร
2 2563
36 เทียนหอมอโรม่า ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาว ประภาพร เถาวชาลี

นางสาว นิศานาถ นาสมศรี

นางสาว วรรณภา ก้อนดินจี่
2 2563
37 สบู่สคับกาแฟ ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ นางสาวธมลวรรณ นาเมืองรักษ์

นางสาวศศิมาภรณ์ ชมพูราช

นางสาวมาริสา ชูราศรี
2 2563
38 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการย้อมผ้าครามด้วยมือ กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านบ้านโพนแพง ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นางสาวรุจิรา คาดีวี

นางสาวอาทิตยา ตากุด
2 2563
39 กาโครงการศึกษาต้นทุนการจัดจำหน่ายกาแฟสดรศึกษาอัตรา ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวนนิศรา บุละขันธ์

2.นางสาวจารุภา อาริสาโพิ์
2 2563
40 โครงการต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการจัดจำหน่ายชาไขมุก ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวเขมมินทรา ผะกาแก้ว

2.นายประกร มิ่งคำ
2 2563
41 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการปลูกอ้อย กรณีศึกษา : ไร่อ้อยนางสาวทองมาตร แสนมหาไชย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคลอง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวปานไพลิน โมระสาก

2.นางสาวฉัตรสุดา สุพรม
2 2563
42 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาน กรณีศึกษา การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกของ กลุ่มแม่บ้านบ้านนาตาล ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวธนารี ไทธนุ

2.นางสาววริยา ศรีสวัสดิ์
2 2563
43 การบริการจัดทำบัญชีร้านดีเจ๋อ คอฟฟี่ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวสุภาภรณ์ อรรถประจง

2.นางสาวสันนิภา บรรจง
2 2563
44 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวสตรรัตน์ ปาระพิมพ์

2.นางสาวอริญา ปาระพิมพ์
2 2563
45 การศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนการปลูกมันสำประหลัง ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.นางสาวกอรพินธ์ุ โนนบุญศรี

2.นางสาวชลัสยา สาแพงน้อย
2 2563
46 อัญชัน พาราไดซ์ ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ฐิติรัตน์ การร้อย 2 2563
47 สกายพั้นซ์ ค็อกเทล ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รมิดา สุพรม 2 2563
48 การสร้างแอพพลิเคเชั่นจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแผนกการบัญชี ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 1. นางสาววาสนา ไทธะนุ

2.นางสาวสุนิศา นิยะนันต์
2 2563
49 ออเร้นจ์ มิราเคิล ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวิสรา สุพรม 2 2563
50 การสร้างแอพพลิเคชั่นระบบเช็คชื่อการเข้ากิจกกรมผ่านสมาร์ทโฟน ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ น.สยุภารัตน์ ศรีมหาชัย

น.สกนกรัตน์ บัวจันทร์
2 2563

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 303 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
 • ปี 2562 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 2020-03-24 : ชื่อเอกสาร คู่มือการจัดทำ รูปเล่มงานวิจัย
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโลหะการ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี
 • ปี 2563 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 2021-9-14 : ชื่อเอกสาร รายงานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม
 • วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (Khammuang Industrial and Community Education College)

  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  137 หมู่ 3 อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180
  086 4505992 admin@km.ac.th www.km.ac.th