Contact Information

บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด
999 อาคาร เกษรพลาซ่า, ชั้น 5 (5 B-1) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 095-547-4422 , 02-624-0514

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558192398

อีเมล : all@one.community

เฟสบุค : OneCommunity