www.thaiglobal.ac.th/

ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ นั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 023881541


สมาชิกของเรา

image1

นายชาญณรงค์ สีพรมติ่ง

bank2259inmylove@gmail.com

image1

ap

image1

สุภาพร พลภักดี

supaporn.p@thaiglobal.ac.th

image1

josing

image1

Administrator

info@thaiglobal.ac.th

image1

Watcharapong Moolmirat

watcharapong.m@thaiglobal.ac.th

image1

นายวิชชุ อารมณ์ดี

witchu.a@thaiglo.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ (Thai GLOBAL Business Administration Technological College)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
99/553 ถนนศรีนครินทร์ ตำบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0 2388 1541-2 - info@thaiglobal.ac.th http://www.thaiglobal.ac.th