ข้อมูลรวมผลงานครู

ผลงานครู

ผลงานครู ทั้งหมด รวม 36 ผลงาน
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน วันที่ Link เว็บไซต์
1 นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ อบรมวายสายไฟรถยนต์ 13 พ.ค.2562 N/A
2 นายอิศรา ก้อนกั้น อบรมชุดฝึกปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลกส์ 2019-5-8-10 N/A
3 นายนพรัตน์ แก้วน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิก 8-10 พ.ค.2562
4 นายนพรัตน์ แก้วน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 20 มี.ค.2561
5 นายนพรัตน์ แก้วน้อย อบรมโครงการให้ความรู้ครูที่ปรึกษาภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 29 ส.ค.2561
6 นายนพรัตน์ แก้วน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14-20 ก.ค. 2561
7 นายนพรัตน์ แก้วน้อย กรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จ.อุดรธานี 18-22 มิ.ย. 2561
8 นายนพรัตน์ แก้วน้อย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จ.อุดรธานี 3 ก.ค.2561
9 นายนพรัตน์ แก้วน้อย อบรมโครงการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการและแผนการฝึกอาชีพ 5 ส.ค. 2561
10 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี 21-23 ธ.ค.60
11 นายนพรัตน์ แก้วน้อย โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสามสี 21-23 ธ.ค.60
12 นายนพรัตน์ แก้วน้อย โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 21-22 ก.ค. 2561
13 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ดำเนินการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา ชั่วโมง Homeroom อยู่ในระดับดีมาก ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 26 ก.ย. 2560
14 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ดำเนินการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา ชั่วโมง Homeroom อยู่ในระดับดีเยี่ยม ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 27 ก.พ.2560
15 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ประเภท ฟุตซอล การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด 19-23 มิ.ย.2560
16 นายนพรัตน์ แก้วน้อย การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2560 26 ก.ย. 2560
17 นายนพรัตน์ แก้วน้อย การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 3/2560 23 ก.ย. 2560
18 นายนพรัตน์ แก้วน้อย สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 12-14 ก.ค.2560
19 นายนพรัตน์ แก้วน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปีธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 28 ก.ย. 2560
20 นายนพรัตน์ แก้วน้อย เข้าร่วมกิจกรรม อาชีวบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center ) 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 2560
21 นายนพรัตน์ แก้วน้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 17 ต.ค. 2560
22 นายนพรัตน์ แก้วน้อย อบรมโครงการจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก ตามมาตรฐาน สมศ. และมาตรฐานนานาชาติ APACC 23-24 กันยายน 2560
23 นายนพรัตน์ แก้วน้อย เข้าร่วมกิจกรรมบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center thailand 4.0 ) 18 ก.ย.2560
24 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี 23-24 ธ.ค. 2559
25 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ดำเนินการออกตรวจหอพักเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ครบ 100 % อยู่ในระดับดีเยี่ยม ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 29 พ.ย. 2559
26 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ดำเนินการขับเคลื่อนโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา "คนดีศรีทรงธรรม" 13 ก.พ. 2560
27 นายนพรัตน์ แก้วน้อย โครงการอบรม 5 องค์ประกอบและเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 23-24 ก.ค. 2559
28 นายนพรัตน์ แก้วน้อย โครงการอบรมครู ให้ความรู้ครูที่ปรึกษาภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 10 ส.ค. 2559
29 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม งานประกวด สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 24-27 ธ.ค. 2557
30 นายนพรัตน์ แก้วน้อย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 30 ต.ค. 2561

จำนวนผลงาน ทั้งสิ้น 36 แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th