ข้อมูลศิษย์เก่า

Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อ - สกุล อาชีพ เว็บไซต์ ข้อมูลของหน่วยงาน เบอร์โทร อีเมล
1 นางสาวประทุมพร สุวรรณดี อื่น ๆ N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0622688827
2 นางสาววิชุดา ลุนไชยภา อื่น ๆ N/A การบัญชี 0867679984
3 นางสาววิสุดา บุญทน อื่น ๆ N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0611190372
4 นางสาวอรทัย ชาอินผุย เอกชน N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0935313614
5 นายธนเทพ ทองย้อย N/A N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0658609130
6 นายประสพชัย สงวนนาม อื่น ๆ N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0611129912 N/A
7 นายภาสัน จิตรเสงี่ยม เจ้าของกิจการ N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0639710197
8 นายสัญชัย ทูลไธสง ราชการ N/A ช่างยนต์ 0965306675
9 ส.ต.สุรศักดิ์ ระดาดาษ ราชการ N/A ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0987176309

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th