ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 27 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
1 ปล่องไฟเพื่อชีวิต เพื่อให้แม่บ้านได้ทำงานบ้านสะดวกมากขึ้น นายณัฐพงค์ ลุนทะลา นายวัชระ วิริยา 2 2562
2 ครีมขัดเอนกประสงค์จากเปลือกไม้ เพื่อให้การขัดง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้น น.ส.ดวงหทัย โพธิพล นางนินนะภา จันทร์อัมพร 2 2562
3 ตู้อบแห้งระบบไฮบริด สำหรับครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตู้อบภายในครัวเรือน นายณัฐพล พวงสุวรรณ นายธีรวัฒน์ สายสิงห์ 2 2562
4 อุปกรณ์น้ำตัดสำหรับหินเจียร์ 4 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการเจียรไน นายพิชัยยุทธ แท้สูงเนิน ว่าที่ ร.ต.ธนูศักดิ์ ภายไธสงค์ 2 2562
5 Rolling Fun เพื่อการประดิษฐ์ของตกแต่ง เพื่อความสวยงาม นายอัทธนีย์ อุ่นอก นางสาวศศิญาภรณ์ บางวิเศษ 2 2562
6 อุปกรณ์จัดเก็บร่มกันฝนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บร่มอย่างเป็นระเบียบ นายธนากร สุรชัย นายปัญญา บัวริสัย 2 2562
7 ถาดวางเครื่องอเนกประสงค์ เพื่อการวางเครื่องให้สะดวกต่อการใช้งาน นายทิชานนท์ แสงเทพ นายสมภาร องอาจ 2 2562
8 รถสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้เด็กสามารถใช้วิชาที่ศึกษามาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่า นายธีระพงษ์ สีดี นายสัญชัย ทูลไธสง 2 2562
9 เครื่องคั่วข้าวคั่ว เพื่อความสะดวกในการคั่วข้าวคั่ว นายชัยมงคล ทานะเวช นายธวัชชัย ไชยวาน 2 2562
10 รถ 3 ล้อคริป เพื่อการสร้างสรรผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง นายกิธะวิช โซ่เงิน นายพงษธร มะแพน 2 2562
11 สกู๊ดเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า เพื่อการใช้งานเครื่องตัดหญ้าสะดวกต่อการใช้งาน นายวิทวัส ทองแก้ว นายอดิศักดิ์ คำตา 2 2562
12 อุปกรณ์ถอดยางรถยนต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอดยางรถยนต์ นายอนุชิต พวงรักษ์ นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ 2 2562
13 ดีดหลุม (mark spring) เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ นายธนายุทธ พิมพ์พิมาย นายวัชระ วิริยา 2 2562
14 อุปกรณ์ให้อาหารปลาแบบ Learning ประหยัดเวลาในการให้อาหารปลา นายสิรดนัย ฮาดสม นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ 2 2562
15 อุปกรณ์จับร่มรถจักรยาน เพื่อให้การปั่นจักรยานสามารถรถกางร่มได้สะดวก น.ส.รุ่งฤดี บุญสิทธิ์ นายปัญญา บัวริสัย 2 2562
16 ตู้อัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือน นายวุฒิพงษ์ ผลทับทิม นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ 2 2562
17 รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ เพื่อให้การตัดหญ้าง่ายต่อการบังคับ นายปิยะ วงษาสินไชย นายสัญชัย ทูลไธสง 2 2562
18 จักรยานปั่นไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการปั่นไฟฟ้าและได้ออกกำลังกาย นายภูมิพัฒน์ ภูบุญคง นายยุรนันท์ วรรณศรี 2 2562
19 ศิลปะจากเมล็ดข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดข้าว นายอดิศักดิ์ ลาดบุดดา นางนินนะภา จันทร์อัมพร 2 2562
20 satin rose flower เพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ตกแต่ง น.ส.อารยา ศรีวงษา น.ส.สุจิตรา ทองดี 2 2562
21 กิ๊บติดผมและเข็มกลัดหน้าอก จากคัตเติ้ลบัต ได้ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นางสาววรวัณย์ เทพจันทร์ นางนินนะภา จันทร์อัมพร 2 2562
22 กระเช้างานไทยด้วยผ้าซับในเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ฝีมือในการทำกระเช้าด้วยผ้าซับใน น.ส จิรัชญา สิทธิธรรม น.ส.ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ 2 2562
23 ชุดของขวัญผ้าพื้นเมืองสื่อรัก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการประดิษฐ์งานฝีมือ น.ส ชไมพร น่าชม น.ส.ผ่องพรรณ ศรีภิรมย์ 2 2562
24 ระบบบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ Durable equipments online record system ประหยัดเวลามนการบันทึกข้อมู สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น นายสุเมธ มณีจันทรา ปวส. 2000
25 อุปกรณ์ป้องกันการระบาดศัตรูพืชแบบอัจฉริยะ เพื่อความสะดวกในการกำจัดศัครูพืช ประหยัดเวลา ประหยัดแรง นายพิทยา ศาลาแก นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ 2 2562
26 รถไฟฟ้า 3 ล้อเพื่อคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น นายภานุวัฒน์ ศรีสองเมือง นายสัญชัย ทูลไธสง 2 2562
27 การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอความรู้การวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ นายกานดิศ กล้าหาญ นางสาวศศิธร อินกอง 2 2562

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 27 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th