ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์

วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด รวม 19 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ ชื่อวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา
1 เครื่องล้างและเป่ามืออัจฉริยะ เพื่อใช้ทดแทนกระดาษทิษชู่ที่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ นายศักรินทร์ เพชรนาดี

นายสุรชาติ เติบกายา
นายจิตกร พลชำนิ

นายวิชิต เอกพิมพ์
2 2561
2 ชุดเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อศึกษาละพัฒนานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน นายธนพร ศิรินินาทกุล

นายสันฐิติ วิเชียรเครือ
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์
2 2561
3 ชุดสาธิตการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ด้วยแมกเนติก เพื่อสร้างชุดการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ด้วยแมกเนติกนาย นายศักดิธัช แสนศรีจุมพล

นายเชษฐา วิเศษจุมพล
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นางสาวฐิติมา รักเกษม
2 2561
4 ชุดจำลองการรับส่งคลื่นวิทยุในวิชาเครื่องส่งวิทยุ เพื่อศึกษาและสร้างชุดจำลองการรับส่งคลื่อวิทยุ นายพนมรุ้ง เครื่อแสง

นายสุรศักดิ์ วงค์คำ
นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์

นางสาวฐิติมา รักเกษม
2 2561
5 นาฬิกาดิจิตอล เพื่อสร้างนาฬิกาดิจิตอลที่สามารถบอกเวลา อุณหภูมิ และบอกวันได้ นายอนุวัตน์ ชาลี

นางสาวภรชิตา มูลไครศรี
นายวิชิต เอกพิมพ์

นางสาวฐิติมา รักเกษม

นางสาวเกตุศินี ธิวะโต
2 2561
6 ชุดควบคุมระบบปิด-เปิด ล็อกประตูด้วยรหัสผ่าน เพื่อสร้างชุดควบคุมระบบปิด-เปิด ล็อกประตูด้วยรหัสผ่าน นายเจษฎาพร ขามรัฐ

นายเอกชัย ลักษณะจันทร์

นายศรายุธ นึกชอบ
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายจิตรกร พลชำนิ

นายวิชิต เอกพิมพ์
2 2561
7 ชุดสาธิตถังขยะอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม นางสาวนัดดาวัลย์ สาริมา

นายเกษมสันต์ แสนนาโก
นายจิตรกร พลชำนิ

นางสาวฐิติมา รักเกษม
2 2561
8 ชุดเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อในการเรียนการสอนและเป็นสื่อช่วยแจ้งข่าวสาร นายศิริเดช ไชยวัน

นายธนาธิป บุญภา
นางสาวเกตุศินี ธิวะโต

นางสาวอภิรภาพร ประชุมสาย
2 2561
9 เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี เพื่อช่วยลดและป้องกันการสูดดมสารควันจากตะกั่ว นายวรวัฒน์ ไชยคำจันทร์

นายจัระวุฒิ แสงดี
นายจิตกร พลชำนิ

นางสาวฐิติมา รักเกษม
2 2561
10 ชุดฝึกการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างชุดฝึกการติดตั้งกล้องวงจรปิดใช้ในการเรียนการสอน นายวสันต์ ประทุมเขต

นายณรงค์ เผื่อนผึ้ง
นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์

นายวิชิต เอกพิมพ์
2 2561
11 เครื่องรดน้ำปุ๋ยอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน นายสุทธิพงษ์ ต้นพรหม

นายบัญชา ศาสนสุพิน
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์
2 2561
12 ตู้เก็บเครื่องมือจากถังน้ำมัน 200 ลิตร เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ นายอัมรินทร์ สมันสี

นายอานนท์ ประสงค์ศิลป์
นายวุฒิไกล ศาสนสุพิน

นางสาวธัชกร เหมะธุลิน

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล
2 2561
13 ที่คีบอเนกประสงค์ เพื่อสร้างที่คีบที่ช่วยยึดชิ้นงานที่มีความร้อนจากการอบชุดโลหะ นายธีระพงษ์ โคบาล

นายสุธี ขันติ
นายวัชระ วิริยา

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล
2 2561
14 อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึงที่ใช้งานได้จริง นายทศพล เสริฐผล

นายสิทธิกรณ์ ชาติสุวรรณ์
นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล
2 2561
15 ชุดสาธิตวงจรไฟกระแสตรงและวงจรไฟบวกไฟลบ 15 โวลต์และวงจรปรับค่าได้ 0-30 โวลต์ เพื่อสร้างชุดสาธิตวงจรไฟกระแสตรงและวงจรไฟบวกไฟลบ 15 โวลต์และวงจรปรับค่าได้ 0-30 โวลต์ และใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน นายสุริยา ขามรัฐ

นายณัฐวัฒน์ พิมพงษ์
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์

นางสาวฐิติมา รักเกษม
2 2561
16 ระบบอุปกรณ์ช่วยสอนแบบไร้สาย เพื่อใช้แทนโปรเจคเตอร์ที่มีข้อเสียในการวางระบบตัวเครื่องและระบบการเดินสาย นางสาวนริสรา พงษ์ไทย

นางสาวกนกวรรณ หีบทอง
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายจิตรกร พลชำนิ

นายวิชิต เอกพิมพ์
2 2561
17 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความสะดวกสบายในการถนอมอาหาร นายพงษ์ศิริ ศรีสวะสดิ์

นายศราวุฒิ นาสถิตย์
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายจิตรกร พลชำนิ

นายวิชิต เอกพิมพ์
2 2561
18 ชุดฝึกการกัดปริ้นแบบใช้น้ำยาลอกลายวงจรลงแผ่นปริ้น เพื่อสร้างชุดฝึกการกัดปริ้นแบบใช้น้ำยาลอกลายวงจรลงแผ่นปริ้นมาใช้ในการเรียนการสอน นายวัชเรนทร์ เหง้าสีไพร

นายสันติภาพ จันทรบูชา
นายวรวิทย์ ศรีหานารถ

นายจิตรกร พลชำนิ

นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์
2 2561
19 รถเข็นอเนกประสงค์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองด้านการขนย้ายลำโพงให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น นายคฑาวุธ มีผล

นายชัยพิชิต แสนสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

นายศักดิ์สิทธิ์ อุต้น
2 2561

จำนวนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งสิ้น 19 รายการ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th