ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากร

บุคลากร ทั้งหมด รวม 109 คน

ระดับ ปริญญาโท

บุคลากร วุฒิ ป.โท ทั้งหมด รวม 4 คน

ระดับ ปริญญาเอก

บุคลากร วุฒิ ป.เอก ทั้งหมด รวม 1 คน
Search
 
     

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก ปฏิบัติงาน
2 นายปวิช สุราลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารสถานศึกษา 0982070357 N/A
3 นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0922601834 N/A
4 นายสุดชาย บุตรแสนลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 0817295368 N/A
5 นายฤทธิพร แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ไฟฟ้า 0819740100 N/A
6 นายบุญเหลือ หว้านเครือ ครู ครู ปริญญาตรี การฝึกและการจัดการกีฬา 0894192086 N/A
7 นายปัญญา บัวริสัย ครู ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0894192086 N/A
8 นางกองศรี แก้วกัลยา ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ฟิสิกส์-บริหารการศึกษา 0818724085 N/A
9 นางสาวสุจิตรา ทองดี ครู ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0917343313 N/A
10 นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี เทคนิคช่างยนต์ 0830395736 N/A
11 นายไธพัตย์ ศิริสุวรรณ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร-การบริหารการศึกษา 0589274785 N/A
12 นายพิพัฒน์ คำฝอย ครู ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0955673435 N/A
13 นายธนกฤต พิมพ์โล้น ครู ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0844207082 N/A
14 นายรณชัย ประทุมเขตต์ ครู ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-การบริหารการศึกษา 0938357412 N/A
15 นายวัชระ วิริยา ครู ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 0862203553 N/A
16 นางสาวกาญจนา หนูราช ครู ครู ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0872196548
17 นางสาวศศิธร อินกอง ครู ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0885721313 N/A
18 นางชวนากร ศิริสุวรรณ พนักงานราชการ ปริญญาตรี การบัญชี 0982747104 N/A
19 นายจิรภัทร จิรภาสภคพร พนักงานราชการ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0810514300 N/A
20 นางนินนะภา จันทร์อัมพร พนักงานราชการ ปริญญาตรี การบัญชี 0813807560 N/A
21 นางสาวสาวิตรี ธงชัย พนักงานราชการ ปริญญาตรี การบัญชี 0818729829
22 นายวรวิทย์ ศรีหานารถ พนักงานราชการ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง 0862059787 N/A
23 นายอิศรา ก้อนกั้น พนักงานราชการ ปริญญาตรี ไฟฟ้า 0899415536 N/A
24 นายสัญชัย ทูลไธสง พนักงานราชการ ปริญญาตรี ช่างยนต์ 0965306675 N/A
25 นายศักดิ์สิทธิ์ อุต้น พนักงานราชการ ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน 0847885909 N/A
26 นางสาวอินทิรา อุดชาชน พนักงานราชการ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 0852722693
27 นางสาวดาราพร กุลพลเมือง พนักงานราชการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0956739833 N/A
28 นายปรัชญา วีรวรรณ ครูพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0918638927 N/A
29 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิอาจ ครูพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0973193700 N/A
30 นายสวาท วงษ์ศรีงาม ครูพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0862274837 N/A
31 นางสาวจารุวรรณ วรรณพราหมณ์ ครูพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0849321512 N/A
32 นายวิษณุ โพธิ์พยัคฆ์ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างเชื่อม 0935197786 N/A
33 นายชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0899433587 N/A
34 นางสาววรรณิดา ไชยราช ครูพิเศษ ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 0969679392 N/A
35 นางสาวกรชนก สุทธิวรรณา ครูพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0862266971 N/A
36 นางสาววันทนา สีดาเสถียร ครูพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0854541104 N/A
37 นายวุฒิไกร ศาสนสุพิน ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน 0801955890 N/A
38 นายฉกาจ เอนกนวล ครูพิเศษ ปริญญาตรี เทคนิคพื้นฐาน 0817614468 N/A
39 นางสาวสุพัตรา จันทวงษา ครูพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0887364460 N/A
40 นางสาวนุชรินทร์ คำมานารถ ครูพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0986403992 N/A
41 นายธีรวัฒน์ อุไรสาย ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน 0933693731 N/A
42 นายนพรัตน์ แก้วน้อย ครูพิเศษ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง 0918308063 N/A
43 นายภาณุเดช ศรีมงคล ครูพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมการผลิต 0994152350 N/A
44 นายกฤษดาวุฒิ มาน้อย ครูพิเศษ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง 0883155501 N/A
45 นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด ครูพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมการผลิต 0630373038 N/A
46 นายณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างกลโรงงาน 0931491945 N/A
47 นายพิทักษ์ พันเดช ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้ากำลัง 0943828897 N/A
48 นายสมภาร องอาจ ครูพิเศษ ปริญญาตรี ช่างยนต์ 0986068908 N/A
49 นางสาวสุกัญญา ราโช ครูพิเศษ ปริญญาตรี การบัญชี 0872221549 N/A
50 นางสาวประภาศรี ศรีดารา ครูพิเศษ ปริญญาตรี การเงิน 0982198303 N/A

จำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 109 คน

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลบุคลากร ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th