ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 38,481,043.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 170,000.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 38,311,043.00 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th