ข้อมูลงบประมาณ

Search
 
  
เลือก ปีงบประมาณ :    
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
1 2562 งบอื่น ๆ fix it center ปีใหม่ 165,000.00 106,720.00 58,280.00
2 2562 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,673,880.00 1,701,420.00 972,460.00
3 2562 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 4,771,700.00 2,952,277.00 1,819,423.00
4 2562 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค 300,000.00 299,540.00 460.00
5 2562 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 2/2561 (1,437 ราย) 1,437,000.00 1,298,761.00 138,239.00
6 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมอุปกรณ์ 2,999,000.00 2,986,000.00 13,000.00
7 2562 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00 116,900.00 700.00
8 2562 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีว 189,600.00 189,036.00 564.00
:: สรุป ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 16,036,198.00 บาท
- งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 21,845,805.00 บาท
- งบประมาณคงเหลือทั้งหมด ประจำปีงานประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน -5,809,607.00 บาท

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th