ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 11 รายการ
Search
 
  
     
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคาร 1 อาคารอำนวยการ ห้องผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ห้องประชุมบ้านเชียง 2 และ 3 งานทะเบียน งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน งานบริหารทั่วไป งานบัญชี ส่วนกลาง 1 2555 9,000,000.00
2 อาคารเอนกประสงค์ ส่วนกลาง 1 2540 2,000,000.00
3 อาคาร 2 ฝ่ายพัฒนาากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว งานกิจกรรม งานปกครอง งานครูที่ปรึกษา ส่วนกลาง 1
4 อาคาร 3 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรม 1 ชั้น งานพัสดุ ส่วนกลาง 1
5 อาคาร 4 งานวิทยบริการห้องสมุด ห้องประชุมบ้านเชียง 4 งานพัฒนาหลักสูตร งานวัดผลประเมินผล งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน ส่วนกลาง 1
6 อาคาร 5 อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 ชั้น ส่วนกลาง 1
7 อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 3 ชั้น แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง 1
8 อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ส่วนกลาง 1
9 อาคาร 8 อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน สถานศึกษา 1
10 อารคาร 9 อารคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องประชุมบ้านเชียง 1 ส่วนกลาง 1 2555 25,000,000.00
11 อาคาร 10 หอประชุมโรงอาหาร ส่วนกลาง 1

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 11 หน่วย

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th