ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นายสวาท วงษ์ศรีงาม

admin

image1

นายสุธี สาวรก

image1

ว่าที่ร้อยตรีธนูศักดิ์ ภายไธสง

thanusak_am@hotmail.com

image1

ทินกร ภูสมศรี

admin

image1

นายศราวุธ ศรีแก่นจันทร์

sarawutsrek

image1

นายธีรวัฒน์ สายสิงห์

thirawatsaising

image1

นายพีระชัย รวยทรัพย์

peerachai

image1

นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญถาวรวัฒน์

image1

นางสาวปารวัณ ประพันธ์วุฒิกร

pim589p@gmail.com

image1

จารุวรรณ์ วรรรพรหมณ์

jaruwan

image1

นางสาววันทนา สีดเสถียร

ploy_wan_tana@hotmail.com

image1

พัชรีพร สาวิสิทธิ์

admin

image1

นายนพรัตน์ แก้วน้อย

nopparat

image1

นายฉกาจ เอนกนวล

Chakad2516@hotmail.com

image1

วิชัย คำขวา

image1

นางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์

nu.tata@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th