ระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

responsive screens       ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ รวม 9 ประเเภท เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิทยาลัย มาใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมข้อมูล และนำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไปใช้งานนั้น จะตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nonghan@nonghan.ac.th


สมาชิกของเรา

image1

นางสาวขนิษฐา เจริญไทย

khanitha.patty@gmail.com

image1

นางสาวนงลักษณ์ มูลหาร

image1

นายสมภาร องอาจ

boy_889558@hotmail.com

image1

นางนินนะภา จันทร์อัมพร

ninnapa2522@hotmail.com

image1

นางสาวณัฐกฤตา สุทธิอาจ

natkritta

image1

นายรณชัย ประทุมเขตต์

ronnachai

image1

ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา

kongsri

image1

ผู้ดูแลระบบ

ap@webperfectgroup.com

image1

นายธนกฤต พิมพ์โล้น

yoty

image1

นายวุฒิชัย ชัยปัญหา

tubtanon_123@hotmail.co.th

image1

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ พรพิทักษ์นุกูล

image1

นางสาวกรชนก สุทธิวรรณา

kornchanok28331@gmail.com

image1

กาญจนา หนูราช

nuengrutai

image1

นายพิพัฒน์ ต้องเชื้อ

admin

image1

นายธีรวัฒน์ อุไรสาย

theerawat

image1

ทินกร ภูสมศรี

admin

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (Nonghan Industrial and Community Education College)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
572 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130
042 261289 042 261289 nonghan@nonghan.ac.th www.nonghan.ac.th